BİR TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEKİ HASTALARDA TIBBİ TEDAVİYE UYUMUN İNCELENMESİ

Nevin ONAN
2020 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Amaç: Çalışma bir toplum ruh sağlığı merkezinde izlenen hastaların tıbbi tedaviye uyum durumlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Mart-Haziran 2016 tarihleri arasında Bartın ilinde yer alan bir toplum ruh sağlığı merkezine kayıtlı 100 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Tıbbi Tedaviye Uyum Oranı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi,
more » ... U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 37,9±11,9 olan hastaların %54'ü şizofreni tanılı bireylerden oluşmakta, %59'u ilaçları konusunda bilgi sahibi ve çoğunluğu (%92) ilaçlarını kendisi almaktadır. Hastaların %66'sı toplum ruh sağlığı merkezine haftada birkaç gün ve %53'ü iki yıldan daha fazladır devam etmektedir. Hastaların tıbbi tedaviye uyum puan ortalamasının 7,96±1,78 olduğu ve hastaların %69'unun tıbbi tedaviye yüksek uyum gösterdiği belirlenmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, hastalığı, merkeze geliş sıklığı gibi özelliklerde uyum açısından bir fark bulunmamıştır (her biri için p>0,05). Çalışmada, çalışan, ilaçları ile ilgili bilgi sahibi olan ve ilaçlarını kendisi alan hastalarda tedaviye uyumun anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (her biri için p<0,05). Sonuç: Toplum ruh sağlığı merkezindeki hastaların tıbbi tedaviye uyum durumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Hastaların toplum ruh sağlığı merkezlerine yönlendirilmesi, hastalık ve tedavi ile ilgili bilgilendirmeyi içeren psikoeğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve hastaların istihdamına yönelik girişimlerin yapılmasının uyumu arttıracağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Toplum akıl sağlığı merkezleri; tedavi uyumu; psikiyatri hemşireliği. ABSTRACT Aim: This study was conducted in order to evaluate treatment adherence in patients admitted to a community mental health center. Material and Methods: The sample of this descriptive study consisted of 100 patients who were registered at a community mental health center located in the city of Bartın between March and June 2016. Data were collected using by the Personal Information Form and the Medication Adherence Rating Scale. Data were evaluated using descriptive statistics, Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis tests and Spearman correlation analysis. Results: Mean age of the patients was 37.9±11.9. It was found that 54% of the patients had schizophrenia, 59% had knowledge about their medication, and 92% took their medication themselves. Among the patients, 66% of them attended the community mental health center a few days per week and 53% attended for more than 2 years. Mean of the medication adherence score was 7.96 ±1.78 and 69% of the patients showed high treatment adherence. Medication adherence did not significantly differ according to age, gender, marital status, illness, and frequency of attending the community mental health center (p>0.05). In this study, it was found that patients who were employed, had knowledge about their medication, and took their medication themselves showed significantly higher treatment adherence (p<0.05).
doi:10.33631/duzcesbed.558204 fatcat:n4tban2tczcm5mq6echtl3bzia