The Impact of Web 2.0 Tools on Pre-Service Teachers' Self Confidence Levels About TPCK

Zeynep Tatlı, Hava İpek Akbulut, Derya Altınışık
2016 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education  
Öz: Bu çalışmanın amacı, farklı bölümlerde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarının eğitim amaçlı kullanımı etkinliği kapsamında verilen uygulamalar ile ilgili kendi alanlarında materyal geliştirmelerini sağlamak ve aldıkları bu eğitimin onların TPAB öz güven düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubu; 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi dördüncü sınıfta öğrenim gören, 13 farklı alanda toplam 46 öğretmen
more » ... dayından oluşmaktadır. Araştırmada deneysel yöntemlerden "tek grup ön test -son test desen" kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Graham ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen, Timur ve Taşar (2011) tarafından Türkçe' ye uyarlanan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği ve çalışma kapsamında geliştirilen web 2.0 teknolojilerinin eğitim amaçlı kullanımı etkinliğine yönelik görüş anketi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının TPAB öz güven düzeylerinde anlamlı bir artışın olduğu (t(45)=4,24, p<0,05) tespit edilmiştir. Uygulamaya katılan öğretmen adaylarının powtoon, quiz maker ve edraw max uygulamalarını beğendikleri ve mesleki hayatlarında kullanmayı düşündüklerini belirttikleri görülmüştür. Anahtar Kelimeler: TPAB özgüven düzeyi, Öğretmen adayları, Web 2.0 araçları Abstract: The purpose of this study is to enable pre-service teachers from various fields to develop materials in their fields through practices introduced to enhance the use of web 2.0 tools for educational purposes, and to investigate the impact of the training on the TPCK self-confidence levels of the pre-service teachers. The study group is composed of a total of 46 pre-service teachers in 13 distinct fields, enrolled in the fourth year of KTÜ Fatih Faculty of Education in the fall semester of the academic year 2015-2016. The study employed an experimental method, namely the pre-test / post-test pattern used with a single group. The data used in the study were gathered through an opinion survey regarding the effectiveness of the use of Web 2.0 technologies for education purposes, and the technological pedagogical content knowledge self-confidence (TPCKSC) scale. The TPCKSC scale was developed originally by Graham et. al. (2009) and was adopted into Turkish by Timur and Taşar (2011) . At the end of the study, a significant increase (t(45)=4,24, p<0,05) on TPCK self confidence level of pre-service teacher was determined. The pre-service teachers who took part in the study reported a preference for Powtoon, quiz maker and edraw max applications, as well as an intention to use them in their professional lives.
doi:10.16949/turkbilmat.277878 fatcat:6rcympypbndaxeqwnpkry7grle