Behçet Hastalarında Serum Visfatin Seviyeleri Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi

Cemile Tuğba Altunel, Semih Tatlıcan, Bilgen Oktay, Zeliha Ulukaradağ, Özlem Gülbahar
2014 Turkderm  
and Design: Behçet's disease (BD) is a chronic inflammatory disorder. Genetic susceptibility, triggering infections and environmental factors that alter innate and acquired immunity are accused in its pathogenesis. Visfatin is a novel adipocytokine which exerts proinflammatory effects. In the present study, by comparing serum visfatin levels in patients with active BD with those in patients with inactive BD and healthy controls, we investigated the role of visfatin in the inflammatory process
more » ... lammatory process of BD. Materials and Methods: We enrolled 26 patients with active BD, 26 with inactive BD and 26 healthy controls in the study. Serum visfatin levels were analyzed by an enzyme-linked immunosorbent assay. White blood cell (WBC) count, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6) levels were measured simultaneously and their correlation with visfatin levels were examined. Results: Age and gender distributions did not differ between the study groups (p=0.736 and p=1.00, respectively). Serum visfatin levels were significantly higher in patients with active BD (17.80±5.70 ng/mL) and inactive BD (12.80±2.90 ng/mL) than in controls (8.90±4.20 ng/mL), (p=0.00 for both comparisons). Active BD patients had significantly higher visfatin levels when compared to inactive BD patients (p=0.00). In all study groups, visfatin levels were positively correlated with WBC count, ESH, CRP, and IL-6 levels. Conclusion: Our results support the idea that visfatin plays a role in the inflammatory process of BD and suggest that visfatin may be a novel activity marker in BD. (Turkderm 2014; 48: 82-6) Amaç: Behçet hastalığı (BH) kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Patogenezinde genetik yatkınlık, tetikleyici infeksiyonlar ve çevresel faktörlerin doğal ve edinsel bağışıklık sistemini etkilediği düşünülmektedir. Visfatin yeni tanımlanmış bir adipositokin olup proinflamatuvar etkiler göstermektedir. Bu çalışmada aktif Behçet hastalarının serum visfatin seviyelerini inaktif hastalar ve kontrol grubu ile karşılaştırarak visfatinin BH'nin inflamatuvar sürecindeki rolünü inceledik. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 26 aktif, 26 inaktif Behçet hastası ve 26 sağlıklı birey dahil edildi. Serum visfatin düzeyleri enzim-bağlı immünosorbent assay kullanılarak ölçüldü. Beyaz küre (BK) sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP) ve interlökin-6 (IL-6) değerleri eşzamanlı ölçülerek bu belirteçlerin visfatin seviyeleri ile korelasyonu değerlendirildi. Bulgular: Yaş ve cinsiyet dağılımı açısından çalışma grupları arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,736 ve p=1,00). Serum visfatin sevileri aktif (17,80±5,70 ng/mL) ve inaktif hastalarda (12,80±2,90 ng/mL) kontrol grubuna (8,90±4,20 ng/mL) göre anlamlı derecede yüksekti (her iki karşılaştırma için p=0,00). Aktif Behçet hastaları inaktif hastalara göre anlamlı derecede yüksek visfatin seviyelerine sahipti (p=0,00). Tüm çalışma gruplarında visfatin seviyeleri BK sayımı, ESH, CRP ve IL-6 seviyeleri ile pozitif korelasyon gösteriyordu. Sonuç: Bulgularımız visfatinin BH'nin inflamatuvar sürecinde rol oynadığını desteklemekte ve visfatinin BH'de yeni bir aktivite belirteci olabileceğini düşündürmektedir. (Türk derm 2014; 48: 82-6)
doi:10.4274/turkderm.02222 fatcat:dpihagbzfjdbvdolc3fdyu3djy