Sociální práce jako institucionalizace rizika v pozdně moderní době

Stanislava Ševčíková, Pavel Navrátil
2010 Social Studies  
Riziko je tématem, které je hluboce spjato s historií vzniku a rozvoje sociální práce. Riziko bylo dokonce kontextuální podmínkou vzniku a rozvoje sociální práce jako moderní společenské instituce, která se na přelomu 19. a 20. století začala v USA a v západní Evropě rozvíjet jako profese, jejíž úkol byl mnohými spatřován právě v eliminaci důsledků dramatických společenských procesů vyvolávajících obavu, pocit rizika a nejistotu. V uplynulých 20 letech se téma rizika opět vrátilo do diskursu
more » ... iálních věd a s novými akcenty je tematizováno také v sociální práci. V našem příspěvku se zabýváme konceptem rizika jako inherentním aspektem sociální práce. Na základě 16 provedených rozhovorů se sociálními pracovníky a pracovnicemi analyzujeme přítomnost (vědomí) rizika a rizikovosti v jejich činnostech. Cílem příspěvku je identifikovat zdroje rizika v sociální práci a porozumět prožívání nejistoty, rizika a rizikovosti v činnostech sociálních pracovníků a pracovnic, kteří působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
doi:10.5817/soc2010-2-115 fatcat:36qjndb65vcz3hrosmnxlqhw4e