Korleis gjekk det med Abdou? Samarbeidslæring som verkemiddel for å betre læringsmiljøet for studentar med norsk som andrespråk

Toril Kristin Sjo
2013 Uniped  
Artikkelen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen Korleis gjekk det med Abdou? Samarbeidslaering som verkemiddel for å betre laeringsmiljøet for studentar med norsk som andresprå k Av Toril Kristin Sjo Sammendrag Samarbeidslaering eller strukturert arbeid i grupper 1 kan brukast som didaktisk metode på alle nivå og i alle skuleslag. Aksjonsforsking er ein eigna metode for å endre og betre undervisningspraksis og utdanning. I denne artikkelen greier eg ut om ein del av eit
more » ... ein del av eit pedagogisk aksjonsforskingsprosjekt ved HiO der må let var å betre laeringsmiljøet i ei studentgruppe ved å bruke strukturert arbeid i grupper. Eg summerer her opp tilretteleggingar og refleksjonar som vart gjorde rundt laeringssituasjonen til den einaste reelle andresprå ksbrukaren i denne gruppa, minoritetsstudenten 2 Abdou, og studiegruppa han er del av. Vå re erfaringar var at strukturert arbeid i grupper er eit verkemiddel som kan bidra til betre inkludering og meir demokratisk laeringssituasjon for alle studentane.
doi:10.3402/uniped.v35i4.20260 fatcat:wjflrsebjfemvho2o3rxw42kvu