Crisis Models of Economic Dynamics
Кризові моделі економічної динаміки

L. M. Lyubchyk, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», G. L. Grinberg, A. V. Voronin, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
2019 Bìznes Inform  
УДК 313.42 JEL: С250 Любчик Л. М., Грінберг Г. Л., Воронін А. В. Кризові моделі економічної динаміки Основне завдання дослідження полягає в аналізі процедури побудови диференціальних рівнянь, які використовуються для моделювання макроекономічних процесів. Досліджено коректність моделі економічного зростання у диференціальній формі. Встановлено неадекватність експоненціального зростання економіки. Отримано альтернативний результат у вигляді гіперболічного зростання значущих економічних
more » ... ономічних показників. Виявлено невідповідність пропорційного зростання капіталу і доходу. Висунуто міркування для ідентифікації моменту появи кризисних явищ. Зроблено відповідні корегування моделей економічного зростання. Узагальнено підхід до використання балансових рівнянь для моделювання економічної динаміки з метою одержання прогнозних оцінок. Ключові слова: міжнародна торгівля, біфуркація, хаос, баланс, ресурс, динаміка, стійкість, рівновага. Формул: 26. Бібл.: 10. Любчик Леонід Михайлович -доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри компьютерної математики й аналізу даних, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Грінберг Галина Леонідівна -кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Воронін Анатолій Віталійович -кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна) E-mail: voronin61@ ukr.net УДК 313.42 JEL: С250 Любчик Л. М., Гринберг Г. Л., Воронин А. В. Кризисные модели экономической динамики Основная задача исследования состоит в анализе процедуры построения дифференциальных уравнений, используемых для моделирования макроэкономических процессов. Исследована корректность модели экономического роста в дифференциальной форме. Установлена неадекватность экспоненциального роста экономики. Получен альтернативный результат в виде гиперболического роста значимых экономических показателей. Выявлено несоответствие пропорционального роста капитала и дохода. Выдвинуты соображения для идентификации момента появления кризисных явлений. Сделаны соответствующие корректировки моделей экономического роста. Обобщен подход к использованию балансовых уравнений для моделирования экономической динамики с целью получения прогнозных оценок. Ключевые слова: международная торговля, бифуркация, хаос, баланс, ресурс, динамика, устойчивость, равновесие. Формул: 26. Библ.: 10. Любчик Леонид Михайлович -доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой компьютерной математики и анализа данных, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (ул. Гринберг Галина Леонидовна -кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры экономической кибернетики и маркетингового менеджмента, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (ул. Воронин Анатолий Витальевич -кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры высшей математики и экономико-математических методов, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (просп. Науки, 9а, Харьков, 61166, Украина) E-mail: voronin61@ ukr.net UDC 313.42 JEL: С250 Lyubchyk L. M., Grinberg G. L., Voronin A. V. Crisis Models of Economic Dynamics The main aim of the study is to analyze the procedure for constructing differential equations used to model macroeconomic processes. The correctness of the model of economic growth in differential form is investigated. The inadequacy of the exponential growth of the economy is established. An alternative result is obtained in the form of a hyperbolic growth of significant economic indicators. A discrepancy between the proportional growth of capital and income is revealed. Considerations are put forward to identify the moment of occurrence of crisis phenomena. Corresponding adjustments to economic growth models are made. An approach to the use of balance equations for modeling economic dynamics for the purpose of obtaining prediction estimates is generalized.
doi:10.32983/2222-4459-2019-5-92-97 fatcat:ns7pgedthvh2xne5o7colfaknm