Приложение на безпилотното въздушно фотограметрично заснемане в картирането на Българската крайбрежна зона и подводния релеф

Богдан Проданов, Илиян Коцев, Тодор Ламбев, Любомир Димитров
2020 Zenodo  
Наред с интензивното развитие на дистанционните методи и дигиталната фотограметрия, приложението на безпилотните летателни системи (БЛС) предоставя отлични възможности за прецизни измервания на Българската черноморска крайбрежна зона (БЧКЗ), чието интегрално картографиране включва и подводния брегови склон в качеството му на неделима част от БЧКЗ. Разнообразието от абразионен, акумулативен и техногенен бряг предоставя възможност за тестване на набор от подходи за заснемане на БЧКЗ с различни
more » ... БЧКЗ с различни типове БЛС, което от своя страна улеснява избора на най-подходяща методика в съответствие с типа бряг и неговите пространствени характеристики. С настоящата статия се цели да се демонстрира методика за заснемане с БЛС и генериране на дигитални модели на релефа, съчетани с растерни ортомозайки с разделителна способност под 5 cm на базата на изображения от БЛС, които са основополагащи за изследване на силно изменчиви форми на бреговия и дънния релеф. Подробно са описани методиката на заснемане, процедурите по обработка на получените данни и генерирането на интегрален теренен модел на сушата и подводната част от бреговата зона. На примера на два представителни района от БЧКЗ са дадени анализ и интерпретация на геоморфоложката пространствена структура.
doi:10.5281/zenodo.4310215 fatcat:h54j3m7ozzgzdnddkyff5w62zq