Evaluation of Transplacental Treatment for Fetal Congenital Bradyarrhythmia

Takekazu Miyoshi, Yasuki Maeno, Haruhiko Sago, Noboru Inamura, Satoshi Yasukohchi, Motoyoshi Kawataki, Hitoshi Horigome, Hitoshi Yoda, Mio Taketazu, Makio Shozu, Motoki Nii, Hitoshi Kato (+10 others)
2012 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-11-1020 pmid:22199137 fatcat:fivpg3eksnhxxdyd3qwntwsn2y