اثر پری بیوتیک‌ها بر تولید ترکیبات ضد میکروبی از لاکتوباسیلوس‌ها علیه پروتئوس میرابیلیس(سویه ATCC 7002 و سویه PTCC 1076)

لیلا گودرزی, روحا کسری کرمانشاهی
2015 Iranian Food Science and Technology Research Journal  
لاکتوباسیلوس ها، گروهی از باکتری‌های گرم مثبت، بدون اسپور، کروی یا میله ای شکل و کاتالاز منفی هستند که دارای اثرات سود مندی برای میزبان خود می‌باشند. پری بیوتیک‌ها نیز مواد غذایی غیر قابل تجزیه و هضمی می‌باشند که با تقویت انتخابی در رشد و فعالیت تعدادی از باکتری‌های روده ای به میزبان اثرات مفیدی را می‌رساند. این مطالعه با هدف بررسی اثر افزودن پری بیوتیک‌ها به محیط کشت در تولید ترکیبات ضد میکروبی از لاکتوباسیلوس‌ها علیه پروتئوس میرابیلیس انجام پذیرفته است. در این بررسی خاصیت ضد میکروبی مایع رویی
more » ... د میکروبی مایع رویی کشت پروبیوتیک‌ها (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (ATCC 4356)، لاکتوباسیلوس پلانتاروم (ATCC 8014) لاکتوباسیلوس فرمنتم (PTCC 1638)، لاکتوباسیلوس کازئی (PTCC 1608) و لاکتوباسیلوس رامنوسوس (PTCC 1637)) در محیط MRS براث در حضور و عدم حضور پری بیوتیک‌های رافینوز، لاکتولوز، ترهالوز، اینولین و ریبوفلاوین بر علیه پروتئوس میرابیلیس (سویه ATCC 7002 و سویه PTCC 1076) به کمک روش انتشار در آگار توسط چاهک (Well Diffusion Agar) انجام شد. نتایج نشان داد که در محیط کشت تجاری MRS براث در حضور پری بیوتیک ها، لاکتوباسیلوس‌ها بر علیه پروتئوس میرابیلیس هاله عدم رشد بیشتری را در مقایسه با محیط تجاری بدون هر گونه ماده افزاینده ای داشته اند (05/0p
doi:10.22067/ifstrj.v11i1.45434 doaj:28b815657281488d955f2e829c81ee41 fatcat:stccjezw7vdn7lxecx4yuwqj6u