Dependence of the shooting results from the direction of action the targets by high-qualified biathletes

Mihayl Klechorov, Mihayl Klechorov
2017 Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal /PESKRJ   unpublished
The specific feature of the shooting in the modern biathlon is expressed in the execution of the shooting on a metal structure with five targets, located horizontally. The decision to place such a target was adopted by Congress after the 1980 Olympics, until then the location of the targets was arbitrary. In the current biathlon, the target circle of the target is 115 mm in size, for a straight position the strike area is 115 mm and the lying position 45 mm. The distance between the center of
more » ... o adjacent targets according to the international rules of competitions is allowed to be within 215-260 mm. Постановка на проблема: Специфичната особеност на стрелбата в съвременния биатлон се изразява в изпълнението на стрелбата по метална установка с пет мишени, разположени хоризонтално. Решението за такова разположение на мишените е било прието на Конгреса след Олимпийските игри през 1980 г., до тогава разположението на мишените е било произволно. В съвременния биатлон черния кръг на мишената за прицелване е с големина от 115 мм, за положение прав зоната на попадение е 115 мм, а при положение легнал-45 мм. Разстоянието между центъра на две съседни мишени, съгласно международните правила на състезания се допуска да бъде в рамките от 215-260 мм. Самият процес по преместването на оръжието по време на стрелба последователно от една мишена към друга води, до ред противоречия. При усъвършенстването процеса на спортното майсторство, от спортиста се изисква такова заемане на положение за стрелба, при което точно се осъществява ориентацията на системата "стрелец-оръжие" по посока на целта. При положение легнал оръжието трябва да бъде точно насочено към нужната мишена или отклонението на линията на прицелване не трябва да превишава половината от диаметъра на мишената, който е от 0-57 мм. При стрелбата от положение прав този диапазон е малко по-голям от 0-345 мм [3]. По данни на [1], били направени изчисления и в последствие е установено, че сектора за провеждане на стрелбата е 1° и 10', а амплитудата на преместване на дулната част на оръжието варира от 8,5-10,3 см. Част от специалистите препоръчват при стрелбата от положение прав преноса на оръжието от мишена към мишена да се осъществява от "ляво-надясно" [2, 4, 5, 9], а стрелбата от положение легнал "отдясно-наляво" [4, 8]. Отделни специалисти предлагат стрелбата от положение легнал да се изпълнява от централната мишена наляво, след това изместване на корпуса и насочване оръжието на крайната първа мишена, и отново да се продължи стрелбата "отдясно-наляво" [5]. Други специалисти [7] поддържат хипотезата, че избора на посoката на поразяване на мишените зависи от функционалната асиметрия на мозъка на спортиста. В процеса
fatcat:36ak6gu2cndytgtzqkra3idcly