DMSO-mediated palladium-catalyzed cyclization of two isothiocyanates via C–H sulfurization: a new route to 2-aminobenzothiazoles

Guangkai Yao, Bing-Feng Wang, Shuai Yang, Zhi-Xiang Zhang, Han-Hong Xu, Ri-Yuan Tang
2019 RSC Advances  
DMSO-initiated coupling of two isothiocyanates; Pd-catalyzed C–H sulfurization.
doi:10.1039/c8ra09784d fatcat:anaretcgyff4fnwkwbgywavuqa