Neurological manifestations of the coronavirus (SARS-CoV-2) pandemic 2019–2020

Kaiming Liu, Mengxiong Pan, Zheman Xiao, Xiaopei Xu
2020 Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry  
doi:10.1136/jnnp-2020-323177 pmid:32312873 fatcat:2sm3247gazestmlfpd4kwbyx7a