Perception of police on discrimination in Serbia

Radomir Zekavica
2014 Temida  
Ključ ne re či: dis kri mi na ci ja, po li ci ja, is tra ži va nje, ose tlji ve gru pe. 1 Ovaj rad je nastao kao rezultat rada na naučno istraživačkom projektu Kriminalističko policijske akademije pod nazivom "Položaj i uloga policije u demokratskoj pravnoj državi" (2012-2015), a u saradnji sa regionalnom kancelarijom EPTISA za Jugoistočnu Evropu u okviru aktuelnog projekta "Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji" (2012-2014) finansiranog sredstvima EU.
doi:10.2298/tem1402065z fatcat:uoofeohqhjbnxb4ypcsi2d5bta