Auxospore-formation of Chaetoceras deblie Cleve

Kichisaburo Yendo, Jiro Ikari
1918 Shokubutsugaku Zasshi  
doi:10.15281/jplantres1887.32.379_145 fatcat:tpmfpkwljfbfbiyimxjsi5wfrq