درجه بندی جرایم و مبنای آن

Javad Sarkhosh, حوريه نادمي
2018 Zenodo  
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ی ۱۹ اقدام به درجه بندی مجازاتهای تعزیری کرده اما مبانی این درجه بندی کاملا مشخص نمی باشد که ما صرفا باید به وجه تسمیهی برخی از انواع مجازاتهای مذکور در قانون از حیث مشابهت اکتفا کنیم زیرا چنین دسته بندی هیچ سابقه ای در کتب فقهی ندارد بلکه صرفا بسته به شدت و ضعف عمل مجرمانهنوع مجازات تغییر می کند . عدم تناسب برخی از مجازات های مقرر با جرایم و اینکه قانونگذار بدون لحاظ معیارهای درجه بندی جرایم در اسلام قانون وضع کرده است مراتب ودرجات تعزیر در اقوال فقها
more » ... در اقوال فقها بسیار مختلف است . عده ای فقط شلاق به عنوان ایراد ضربات بدنی جایز می دانند و عده ای دیگر حبس و توبیخ و اخذ مال را جایز دانستند. به هرحالما برای رسیدن به مطلوبمان که همان عدالت کیفری است باید یک مبنایی برای درجه بندی جرایم و مجازات ها داشته باشیم که در این مقاله بدنبال آن هستیم .
doi:10.5281/zenodo.3750659 fatcat:x2qtb57fpnfpvb3kdttjzejywm