Modulation of interlayer exchange coupling strength in magnetic tunnel junctions via strain effect

Xin Jiang, Zhipeng Li, Yuankai Zheng, Christian Kaiser, Zhitao Diao, Jason Fang, Qunwen Leng
2015 AIP Advances  
doi:10.1063/1.4932221 fatcat:6cme3an2vbdlfavpba7qotgs5q