Vorwort [chapter]

1901 Lehrbuch der Elektrotechnik  
doi:10.1515/9783112349908-001 fatcat:nyprldu26bcchmru4nmvwzryxm