Surgical treatment of eye injuries in five-year survey period

Miroslav Vukosavljevic
2006 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Klinika za očne bolesti, Vojnomedicinska akademija, Beograd KRATAK SADRŽAJ Uvod Povrede oka su jedan od najvećih problema u očnoj hirurgiji svuda u svetu, pa i kod nas. Wihovo lečewe je složeno, zahteva veoma mnogo znawa i veština iz oblasti hirurgije, kao i tehničku opremqenost. Ciq rada Ciq rada je bio da se prikažu ukupan broj povreda oka i hirurški metodi koji su korišćeni u wihovom leče wu tokom petogodišweg perioda. Metod rada Urađena je retrospektivna analiza svih hirurških metoda koji
more » ... rških metoda koji su primeweni u bolničkom lečewu bolesni ka na Odeqewu za vitreoretinalnu hirurgiju Klinike za očne bolesti Vojnomedicinske akademije u Beogradu od 2000. do 2004. godine. Posebna pažwa je posvećena broju vitrektomija pars plana (VPP), broju i vrsti ekstrahovanih intrabulbar nih stranih tela (IBST), broju lečenih endoftalmitisa, ablacija mrežwače, te kombinovanih predwezadwe segmentnih operacija (fakoVPP, uz primarnu ugradwu intraokulusnog sočiva i adekvatnu tamponadu vitrealnog prostora). Rezultati U gorenavedenom periodu urađeno je 347 VPP i operisano 27 traumatskih ablacija mrežwače konvencionalnim metodom (skleralni serklaž, plomba, retinopeksija). Takođe je lečeno 314 povređenih bolesnika sa kontuzijom bulbusa. Od 297 bolesnika sa penetrantnom povredom oka, kod 196 (66%) je dijagnostikovan IBST, dok je kod 101 bolesnika (34%) IBST iz ostao, što je umnogome opredeqivalo hirurški način lečewa. Zabeležena su 34 endoftalmitisa, što je u odnosu na uku pan broj penetrantnih povreda činilo 8,73%. Kombinovanih predwezadwe segmentnih operacija urađenih u ovom peri odu bilo je 227. Zakqučak Vitreoretinalne operacije su najzastupqenije u lečewu najtežih povreda oka. Vitrektomija pars plana je naj zastupqeniji metod u hirurškom lečewu teških povreda oka, a na našoj klinici obavqa ih se sve više. Najveći broj pe netrantnih povreda oka u ovom periodu bio je sa IBST , te su, shodno tome, i bile lečene primenom VPP, uz ekstrakciju svih uočenih IBST. Od ukupnog broja ekstrahovanih IBST najveći deo je bio nemagnetne prirode. Broj kontuzionih povre da bio je veći u odnosu na broj penetrantnih povreda. Kqučne reči: vitrektomija pars plana; fakoemulzifikacija; intrabulbarno strano telo; povrede oka
doi:10.2298/sarh0606187v pmid:16972403 fatcat:kljwhk5svzfkvbmjscuf4qlr6i