An Investigation and Suggestions for the Improvement of Brain Death Determination in China

Ying-Ying Su, Wei-Bi Chen, Gang Liu, Lin-Lin Fan, Yan Zhang, Hong Ye, Dai-Quan Gao, Yi-Fei Liu, Meng-Di Jiang
2018 Chinese Medical Journal  
doi:10.4103/0366-6999.247193 fatcat:7wlcb4ggmnhfldx57eos6wduwu