Ueber Amido- und Methylamidocrotonylanilid

L. Lederer
1891 Journal f�r Praktische Chemie  
doi:10.1002/prac.18920450139 fatcat:fipywerjtff5begmrm3bo2o25i