Radiation Enhancement of an Ultrawideband Unidirectional Folded Bowtie Antenna for GPR applications

Guangyao Yang, Shengbo Ye, Yicai Ji, Xiaojuan Zhang, Guangyou Fang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3029050 fatcat:vm5u4vzsn5hqbcktemnxubg2z4