Potential of the application of technology of critical thinking development of secondary school pupils in teaching of foreign languages
Потенціал застосування технології розвитку критичного мислення учнів основної школи під час навчання іноземних мов

I. Ilchuk, Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine
2018 Problems of Modern Textbook  
У статті визначено потенціал застосування технології розвитку критичного мислення учнів в умовах компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов в основній школі. З цією метою розкрито зміст навчальних програм з іноземних мов для 5-9 класів через призму закладених у них можливостей для розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання іноземної мови. Запропоновано критерії аналізу та проаналізовано підручники з англійської мови для 8-х та 9-х класів з точки зору розвитку критичного
more » ... тку критичного мислення учнів у навчальному процесі. Встановлено, що у навчальних програмах з іноземних мов для основної школи передбачено розвиток критичного мислення учнів паралельно з формуванням в них ключових компетентностей. Водночас зміст та методичний апарат проаналізованих підручників недостатньою мірою відповідають вимогам технології розвитку критичного мислення учнів, що постає сьогодні як важлива методична проблема. Ключові слова: критичне мислення; технологія розвитку критичного мислення; програми з іноземних мов; навчання іноземних мов; англійська мова; підручник з англійської мови; компетентнісно орієнтоване навчання; основна школа. Постановка проблеми. Сучасне оновлення змісту, методів та засобів навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти пов'язується зі зміщенням акценту від опанування учнями знаннями, вміннями, навичками до вироблення у них життєво необхідних компетентностей, що забезпечують успішну реалізацію випускника в мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі. Запровадження компетентністного підходу до організації навчального процесу вимагає формування не лише ключових і предметних компетентностей, а й наскрізних умінь, серед яких чільне місце посідає вміння критично мислити. Тому оволодіння
doi:10.32405/2411-1309-2018-21-178-191 fatcat:4fum656h2bbidfztq7ou7yhqwi