MAJĄTEK OBROTOWY A KONDYCJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH W POLSCE

Mgr Chmielewska
2004 unpublished
Проблемы материальной культуры -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 149 зростання обсягів прямих іноземних інвестицій у розмірі до 2 млрд. доларів, а загальний позитивний вплив на доходи Держбюджету сягатиме до 3 млрд. грн. шорічно [2]. Членство в СОТ надасть стимулів та прискорить реформування аграрної політики України і зобов'яже її дотримуватись стабільної та прозорої аграрної політики. Це позитивно вплине на вітчизняні та іноземні інвестиції, які мають особливе значення для такого сектора, як сільське
more » ... а, як сільське господарство, що потребує значного вкладення капіталу та інновацій. В результаті, Україна як член СОТ зможе швидше розвинути свій аграрний потенціал на благо всієї економіки. Також надасть право голосу у майбутніх дебатах довкола міжнародних правил здійснення аграрної політики та торгівлі сільськогосподарською продукцією. Маючи порівняльні переваги у сільському господарстві та статус " малої" країни-експортера таких основних сільськогосподарських продуктів помірної кліматичної зони, як зерно та насіння олійних культур (а потенційно також продуктів тваринництва). І нарешті, як член СОТ Україна зможе мати доступ до механізмів врегулювання суперечок та буде захищена від свавілля її торгових партнерів. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що в сучасних умовах становлення сільськогосподарської політики України має бути спрямоване на приєднання до СОТ, а цей процес є досить трудомістким, хоча багато в чому достатньо формалізованим. Але після закінчення процесу входження України в COT, та з набуттям Україною офіційного статусу країни-члена COT, буде досягнута головна метарозширення доступу на зовнішні ринки і забезпечення національних інтересів для розвитку АПК, підвищення рівня життя, зайнятості та добробуту громадян України. Джерела та література 1. Wprowadzenie Przemysł mleczarski jest istotną gałęzią gospodarki żywnościowej w Polsce. O dużej jego roli świadczy zarówno wysoki odsetek wydatków konsumentów na żywność, przeznaczanych na zakup artykułów mleczarskich, jak i znaczny udział produkcji mleka w produkcji towarowej rolnictwa. W Polsce w 2004 roku produkcja globalna mleka na mieszkańca wynosiła 301 litrów. Jest to dobry poziom na tle średniej dla świata, a nawet średniej dla Unii Europejskiej (UE) 2 . Obecnie na rynku mleka w Polsce działa około 240 spółdzielni mleczarskich. Przemysł mleczarski można określić mianem sektora rozproszonego, jednakże stopień koncentracji w branży stopniowo wzrasta. Jednocześnie natężenie konkurencji w sektorze jest bardzo wysokie, o czym świadczy słaba kondycja finansowa tego przemysłu 3 . Aktywa obrotowe to składniki majątkowe, które są zużywane lub zamieniane w środki pieniężne w trakcie działalności gospodarczej jednostki, w jednym cyklu operacyjnym. Krążąc w procesach gospodarczych zmieniają swoją postać na zasoby pieniężne i są jednymi z najważniejszych składników majątkowych w przedsiębiorstwie. Zbadanie kształtowania się kondycji finansowej w zależności od wielkości posiadanych aktywów obrotowych jest, zatem jak najbardziej uzasadnione. Celem artykułu jest zbadanie zależności między wielkością majątku obrotowego a kondycją finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce. Do badania wybrano, w sposób celowy, 37 spółdzielni mleczarskich położonych na terytorium całego kraju. Wybrano przedsiębiorstwa, których zarządzający wyrazili zgodę na udostępnienie niezbędnych danych oraz wykazywali zaangażowanie w problem badawczy. Analizowane spółdzielnie mleczarskie podzielono na grupy metodą tzw. kwartyli4. Za kryterium grupowania przyjęto wielkość majątku obrotowego w każdym z przedsiębiorstw. Zgodnie z przyjętą metodą grupowania wyodrębniono trzy grupy spółdzielni mleczarskich. Grupa pierwsza (1) objęła 25% spółdzielni o najniższych wartościach majątku obrotowego (w zaok-1 marzena_chmielewska@sggw.pl 2 Iwan B.: Zmiany w mleczarskiej bazie surowcowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej [w:] Agrobiznes 2005, Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red. S. Urbana, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1070, Wrocław 2005, s. 343. 3 Mierzwa D.: Restrukturyzacja i perspektywy rozwoju spółdzielni mleczarskich regionu dolnośląskiego na tle rozwiązań francuskich, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr 463, Wrocław 2003, s. 161-163. 4 Metoda kwartyli polega na sortowaniu rosnąco, badanej zbiorowości według jednej określonej cechy, a następnie na podzieleniu na grupy obejmujące po 25% ilości badanych obiektów, można na tej podstawie wyodrębnić dwie, trzy lub cztery grupy z badanej zbiorowości, w zależności od zróżnicowania przedziałów wartości przed przystąpieniem do grupowania.
fatcat:smnlu3hk4ncjjb47d4sjwdsniu