Advantages of separate grinding during the manufacturing of composite cements
A különőrlés előnyei kompozitcementek előállításánál

Ludmilla Opoczky, Viktória Gável
2003 Építőanyag: Journal of Silicate Based and Composite Materials  
A cementtermelésben világszerte és hazánkban is manapság jelentõs részt képeznek a cementkiegészítõ anyago(ka)t -granulált kohósalak, erõmûi pernye, trassz, mészkõ stb.tartalmazó, ún. kompozitcementek. A kompozitcementek gyártásának és felhasználásának elterjedése az alábbiakkal hozható összefüggésbe: -a kompozitcementekben a klinkerhányad kisebb, mint az adalékmentes portlandcementekben, ami gazdasági és környezetvédelmi szempontból is egyaránt elõnyös, ezért nevezik ezeket a cementeket
more » ... rtakarékos", ill. "környezetbarát" cementeknek. Ugyanis a kompozitcementek elõállításához kevesebb klinker szükséges, ami egyrészt égetési energia megtakarításához, másrészt pedig a CO 2 emissziójának csökkenéséhez vezet; csökken a természetes cementipari nyersanyagok szükséglete; növekszik a hasznosításra kerülõ hulladék anyagok mennyisége, ill. csökkennek azok deponálási gondjai stb.; -a kompozitcementek számos elõnyös alkalmazástechnikai tulajdonsággal (kisebb vízigény, jobb vízmegtartó képesség, kisebb hõfejlesztés, kisebb zsugorodási hajlam stb.) rendelkeznek. Más szóval, a kompozitcementeknek nagyobb a "teljesítõképessége" a betonban, mint a hagyományos portlandcementeké. A kompozitcementek elõállítása elvileg kétféle eljárással történhet: -a klinker és a cementkiegészítõ anyag(ok) együttõrlésével; -a külön megõrölt cementkiegészítõ anyag(ok) és a cement utólagos keverésével a cementgyárban vagy pedig más üzemben -ún. különõrlési eljárás. Mind a két eljárásnak elõnyei és hátrányai is vannak. A megfelelõ õrlési eljárás kiválasztását számos tényezõ befolyásolja, melyek között a cementminõségi és az energetikai szempontok játsszák a meghatározó szerepet. A dolgozatban a különõrlési eljárás cementminõségi elõnyeit kívánjuk bemutatni a kompozitcementek elõállításánál, a hazai kutatási eredményekre alapozva [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] . A kompozitcementek minõségével összefüggõ õrléstechnikai kérdések A kompozitcementek elõállítási technológiájának elemzésénél, ill. kiválasztásánál (együtt-vagy különõrlés) figyelembe kell venni az egyes komponensek õrléstechnikai tulajdonságait (õrölhetõség, fajlagos felület, szemcseméret-eloszlás stb.). A hazai kutatások során az egyes anyagok õrölhetõségét a Zeisel-féle módszerrel meghatározott W t -"fajlagos õrölhetõség"-gel, valamint a Bond-féle módszerrel meghatározott W i -"munkaindex"-szel jellemeztük. Az õrlemények szemcseösszetételét CILAS 715 típ. lézergranulométerrel határoztuk meg. A szemcseméret-eloszlás leírására a Rosin-Rammler-Sperling-Bennett (RRSB) egyenletet, ill. annak két paraméterét, a finomsági mérõszámot (x) és az egyenletességi tényezõt (n) használtuk. Az n egyenletességi tényezõ a szemcseméret-eloszlás szórásának, "szélességének" mérõszáma, minél kisebb az n, annál "szélesebb", szórtabb a szemcseméret-eloszlás; az x finomsági mérõszám az õrlemény finomságának mérõszáma, minél kisebb az x, annál finomabb az õrlemény. * 2002. október 1-3. között Tatán rendezett Cementipari Konferencián elhangzott elõadás nyomán. 1. ábra. A kompozitcement komponenseinek õrölhetõsége K: klinker; S: granulált kohósalak; Tr: trassz; M: mészkõ http://dx.
doi:10.14382/epitoanyag-jsbcm.2003.1 fatcat:bw4qykce4zdellymprfxp4ku7y