The relationship between sleep and metabolic factors in diabetes mellitus

Zeynep ALTIN, Burcu BAYRAK
2020 Family Practice and Palliative Care  
This study was conducted to determine the relationship between sleep status and sociodemographic features, body mass index (BMI), blood pressure (BP), additional diseases, duration of diabetes mellitus diagnosis, received therapies, and laboratory values in patients with diabetes mellitus. Methods: The study was carried out with 200 adult diabetic patients applying to the Internal Medicine Department of Tepecik Training and Research Hospital with normal cognitive function and without any known
more » ... without any known psychiatric disorder. The research was conducted between July 10 and August 31, 2019. Sociodemographic data of patients were recorded, and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was applied. Those with a total score of 5 or above were considered poor, while those less than 5 were deemed good. Results: Of the 200 patients, 64% (n = 128) were female, and 36% (n = 72) were male. The mean total PDQI score was 10.44. Sleep quality was good in 7.5%, while poor in 92.5%. In both genders, the mean total score was greater than five. However, there was a statistically significant difference according to gender. Namely, 3.9% of women had good sleep quality, which was 13.9% among men (p=0.010). Higher educational status was related to higher sleep quality (p=0.007). Sleep quality was further impaired in patients with additional hypertension, hyperlipidemia, or coronary artery disease (p=0.010). The sleep quality of those living with their spouses was lower than that of other participants (p=0.033). There was no statistically significant difference between mean PUKI total scores and diabetes type, BMI, BP, lipid values, fasting & postprandial blood glucose, creatinine, or ALT values (p>0.05). Conclusion : Sleep quality is poor in diabetics. Clinicians should handle patients' sleep status during diabetes mellitus follow-up. Interventions to increase sleep quality in diabetics will no doubt improve the quality of life. Öz Giriş: Bu çalışmada, Diabetes Mellitus tanısı ile takip edilen hastalarda, sosyodemografik özellikler, kan basıncı, beden kitle indeksi, ek hastalıklar, diyabet süresi, medikal tedavi ve biyokimyasal parametreler ile uyku durumu arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu prospektif ve kesitsel çalışma 1 Haziran-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında İç hastalıkları polikliniğine başvuran 200 Diabetes Mellitus tanılı hasta ile yürütülmüştür. Katılımcıların uyku durumu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirilmiştir. PUKİ toplam puanı 5 ve üzeri uyku kalitesi kötü, toplam puan 5'in altı ise iyi uyku kalitesi olarak sınıflandırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 200 katılımcının yaş ortalaması 57,40±12,86 idi. Katılımcıların %64'ü (n=128) kadın, %36'sı (n=72) erkekti. Hastaların PUKİ toplam puan ortalaması 10,44 idi. Katılımcıların %7,5'inde uyku kalitesi iyi, %92,5'inde ise kötü saptandı. Erkeklerde (p=0,010), eğitim düzeyi yüksek olanlarda (p=0,012) uyku kalitesi daha yüksek saptandı. Diabetes Mellitusa, hipertansiyon, hiperlipidemi veya koroner arter hastalığının eşlik ettiği durumlarda da (p=0,028) uyku kalitesi daha düşük saptandı. Diabetes Mellitus tipi, vücut kitle indeksi (VKİ), kan basıncı, lipit değerleri, açlık ve tokluk kan şekeri, kreatinin ve ALT değerleri ile PUKİ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bir bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Diabetes Mellitus tanısı ile takip edilen hastaların uyku kalitesi kötü saptanmıştır. Bozulmuş uyku kalitesi birçok hastalığın etyolojisi ve seyrinde rol alabilir. Klinisyenler, Diabetes Mellitus takibinde hastaların uyku durumları ile de ilgilenmelidir. Diabetes Mellitus nedeni ile takip edilen hastaların uyku kalitesinin artırılması için müdahalelerde bulunulması, hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, uyku, kan şekeri, koroner arter hastalığı, hiperlipidemi Received Research Article Altin et al. Fam PractPalliat Care. 2020;5(3):58-64 59 Research Article Altin et al. Fam PractPalliat Care. 2020;5(3):58-64
doi:10.22391/fppc.747615 fatcat:zptgotiug5a4pkcox6awqcwxa4