Çocukluk Çağı Meme Kitlelerinde Güncel Cerrahi Yaklaşım

Şenol Emre, Rahşan Özcan, Ayten Ceren Bakır, Sebuh Kuruğoğlu, Nil Çomunoğlu, Gonca Topuzlu Tekant
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Amaç: Çocukluk çağı meme kitlelerinde cerrahi yaklaşımın değerlendirilmesidir. Hastalar ve Yöntemler: 2005-2017 yılları arasında meme kitlesi nedeni ile cerrahi girişim yapılan olgular geriye dönük olarak incelendi. Yaş, primer tanı, radyolojik özellikler, cerrahi tedavi yöntemi, komplikasyonlar, hastanede kalış süresi ve takip açısından değerlendirildi. Bulgular: Memede kitle nedeni cerrahi yapılan 29 olgunun yaş ortalaması 14,86 yaş (6-17 yaş) idi. En sık başvuru yakınması memede ele
more » ... ması memede ele gelen kitle idi. İki olguda ayrıca kanlı meme başı akıntısı mevcuttu. Semptomların süresi ortalama 32,3 hafta (2 hafta-1 yıl) olarak bulundu. Altı olguda (%20,6) meme hastalığı ile ilgili aile hikayesi mevcuttu. Ortalama BMİ 18,8 (15,8-24) idi. Lezyonların 15'i sol, 13'ü sağ ve 1'i bilateral yerleşimliydi. Radyolojik değerlendirme için olguların tümüne ultrasonografi (USG), 5'ine ek olarak magnetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. Radyolojik olarak ölçülen kitle boyutu ortalama 2,9 cm (0,9-7 cm) idi. Beş olguda birden fazla lezyon mevcuttu. Altı olguya malignite şüphesi ile preoperatif dönemde iğne biyopsisi yapıldı ve hepsi fibroadenom ile uyumlu bulundu. Cerrahi eksizyon sonrası yapılan histopatolojik incelemede fibroadenom (n:26), borderline filloides tümörü (n:1), meme başı duktus adenomu (n:1) ve galaktosel (n:1) saptandı. Ortalama takip zamanı 36,6 ay (3 ay-10 yıl) idi. Takipte olguların 3'ünde aynı tarafta, 1'ünde karşı tarafta yeni lezyonlar ortaya çıktı ve takibe alındı. Sonuç: Çocukluk çağı meme kitlelerinin çoğu benigndir. Nadiren de olsa malignite görülmesi nedeniyle klinik muayene ve ultrasonografinin şüpheli olduğu olgularda MRG yapılması ve iğne biyopsisi alınması doğru cerrahi planlanma için gereklidir. Anahtar sözcükler: Meme, kitle, fibroadenom, çocuk, cerrahi CURRENT SURGICAL APPROACH TO BREAST MASSES IN CHILDHOOD ABSTRACT Objectives: To evaluate the surgical approach to pediatric breast masses. Patients and Methods: Patients who underwent a surgical intervention due to breast mass between the years of 2005-2017 were evaluated retrospectively. They were evaluated in terms of age, primary diagnosis, radiological characteristics, surgical treatment method, complications, length of hospital stay and follow-up. Results: The mean age of the 29 cases that were operated on for a breast mass was 14.86 years (6-17 years). The most common complaint at admission was a palpable breast mass. Two cases had bloody discharge from the nipple. The mean duration of the symptoms was 32.3 weeks (2 weeks-1 year). Six cases (20.6%) had a family history associated with breast disease. The mean BMI was 18.8 (15.8-24) . In 15 patients, the mass was in the left breast, whereas in 13 patients, the mass was in the right breast. However, in one case, two masses were localized bilaterally. Regarding radiological examination, ultrasonography (USG) was performed on all patients while magnetic resonance imaging (MRI) was obtained as a supplement in five cases. The mean size of the masses measured radiologically was 2.9 cm (0.9-7 cm). There were multiple lesions in five cases. Needle biopsy was performed in six cases with the suspicion of malignancy in the preoperative period, and they were all found to be consistent with fibroadenoma. Histopathological examination was performed after the surgical excision and revealed fibroadenoma (n:26), borderline phylloides (n: 1), nipple adenoma (n: 1) and galactocele (n: 1). The mean follow-up period was 36.6 months (3 months-10 years). New lesions were developed ipsilaterally in three cases and contralaterally in one case during follow-up. Conclusion: Most of pediatric breast masses are benign. Although malignancy is rarely encountered, MRI and needle biopsy are required for accurate surgical planning in case of suspicious ultrasonography findings.
doi:10.31067/0.2019.117 fatcat:gz5vy3dzbvdjliwhtte7fioxgm