CONCEPTS OF SPACE AND POWER IN THEORY AND IN POLITICAL PRACTICE (2009) [chapter]

The Doreen Massey Reader  
This paper introduces particular conceptualisations of space and of power and brings them together in the idea of «power-geometries». It then explores the deployment of this concept in the context of the Bolivarian revolution in Venezuela, reflecting back on the nature of this engagement in political practice. Finally, it reflects briefly on how the concept itself has been enriched by this active political usage. Resum. Els conceptes d'espai i poder en la teoria i en la pràctica polítiques
more » ... ica polítiques Aquest article introdueix unes conceptualitzacions específiques de l'espai i el poder i els relliga sota la idea de «geometries de poder». A continuació, el text explora el desenvolupament d'aquesta idea en el context de la revolució bolivariana a Veneçuela i reprèn el significat d'aquest compromís per a la pràctica política. Finalment, també es comenta breument com el mateix concepte ha estat enriquit per aquest ús polític actiu que se'n fa. Paraules clau: geometries del poder, espai, poder, lloc, Veneçuela, revolució bolivariana. Resumen. Los conceptos de espacio y poder en la teoría y en la práctica política Este artículo introduce unas conceptualizaciones específicas de espacio y poder y las relaciona mediante la idea de «geometrías de poder». A continuación, el texto explora el desarrollo de esta idea en el contexto de la revolución bolivariana en Venezuela y retoma el significado de este compromiso para la práctica política. Finalmente, también se comenta con brevedad como el mismo concepto se ha visto enriquecido por el uso político activo que se hace del mismo Palabras clave: geometrías del poder, espacio, poder, lugar, Venezuela, revolución bolivariana. Résumé. Les concepts d'espace et pouvoir dans la théorie et dans la pratique politique Cet article introduit quelques conceptualisations spécifiques sur l'espace et le pouvoir et leurs liaisons autour de l'idée de «géométries de pouvoir». Ensuite, l'article explore le développement de cette idée dans le contexte de la révolution bolivarienne à Venezuela, et
doi:10.2307/j.ctv5cg7pq.27 fatcat:mzgbp46mwrdgnp3v3bnp2ogpda