Tax debt spiral
Podatkowa spirala zadłużenia

Tomasz Talar
2019 Journal of Modern Science  
The aim of the work is to analyze one of the reasons that may affect the creation of a spiral of debt on the part of a natural person conducting business. In principle, the legal-dogmatic method, analysis and synthesis were used. The creation of a spiral of indebtedness for natural persons conducting business activity may be indirectly caused by a specific abandonment by the taxpayer consisting in refraining from paying an advance on income tax on time. By postponing the obligation to pay tax,
more » ... gation to pay tax, the taxpayer transfers the burden of tax liability to a different date, which, as a consequence, may cause accumulation of various obligations. Such a financial policy may ultimately lead to attempts to incur further obligations, not necessarily safe from the point of view of the financial liquidity of the enterprise and the natural person. Adjustment of applicable tax law may, but does not have to contribute to reducing the risk of creating a spiral of indebtedness of a natural person conducting business activity. Streszczenie Podatki są daniną, która nakładana na obywatela w założeniu nie powinna przynosić negatywnych skutków dla jego bezpieczeństwa finansowego. Co do zasady tak też jest. Jednak w niektórych przypadkach przepisy podatkowe pozwalają podatnikom na zastosowanie swoistego wybiegu, który stosowany w szerokim zakresie może znacząco przyczynić się do powstania po jego stronie spirali zadłużenia. Przedmiotem opracowania jest wskazanie takiego zachowania podatnika, przedsiębiorcy, osoby fizycznej, które może pociągać za sobą negatywne skutki w zakresie powstania spirali zadłużenia. Celem pracy jest analiza jednej z przyczyn mogących mieć wpływ na powstanie po stronie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą spirali zadłużenia. Mowa tu o okresowym lub permanentnym powstrzymywaniu się przez przedsiębiorców od wpłaty zaliczki na podatek dochodowy na odpowiednie konto Urzędu Skarbowego. Przedstawiony zostanie stan faktyczny z końca 2017 r., w którym podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a zaliczki na podatek wpłaca w okresach kwartalnych, co dodatkowo może stanowić źródło braku poczucia obowiązku przekazania środków na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
doi:10.13166/jms/96312 fatcat:x3ayfxpelndlbobatsy4e2iog4