Aleksandra Czerw Katarzyna Kościuk

Anna Augustynowicz
unpublished
Wiek i płeć jako zmienne różnicujące wpływ środków masowego przekazu na poglądy i zachowania zdrowotne-badania własne Słowa kluczowe: mass media, środki masowego przekazu, zachowania zdrowotne, wpływ mediów na zdrowie Key words: mass media, health behaviour, effect of media on health Wstęp Współczesne media nie ograniczają się do funkcji informacyjnej, lecz kreują styl życia, system wartości, poglądy oraz wzorce postępowania. Jako środek komunikacji masowej stanowią doskonałe narzędzie
more » ... narzędzie oddziaływania i mode-lowania pożądanych zachowań. Pełnią zatem także funkcje: opiniotwórczą, wychowawczą i edukacyjną 1. Istnieje wiele modeli opisujących wpływ mediów 2. Niektóre sugerują, że mają one nieograniczony wpływ na odbiorcę, gdyż-niezależnie od innych czynników-informacja wywołuje określoną reakcję. Inne uwzględniają osobowość człowie-ka (interpretacja zależy od osobowości, systemu wartości i doświadczeń) i jego różnorodność (różne potrzeby i oczekiwania) 3. Natomiast według J. T. Klappera media pełnią jedynie funkcję wzmacniającą już istniejące poglądy 4. W literaturze przedmiotu podkreśla się znaczącą rolę mediów w procesie kształtowania zachowań zdrowotnych 5. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż przekłada się to bezpośredni na stan zdrowia i jakość życia jednostki. Szczególną rolę w kształtowaniu pożądanych zachowań pełnią kampanie spo-łeczne. Kampania społeczna to swoistego rodzaju akcja komunikacyjno-promo-cyjna, której celem jest zmiana postaw społecznych wobec jakiejś idei czy problemu. Na ogół w tego typu przedsięwzięciach chodzi o osiągnięcie efektu edukacyjnego poprzez informowanie, wyjaśnianie, skłanianie do aktywności, poruszanie trudnych bądź wstydliwych tematów uwzględniających interes 1 B.
fatcat:zf2n5kf2wja6porirufry3ooke