Ethnochoreological Ways of Mirko Ramovš

Rebeka Kunej
2015 Traditiones  
Etnokoreologija na Slovenskem se je od svojih začetkov v 30. letih 20. stoletja vseskozi razvijala in imela domicil v raziskovalni ustanovi -Folklornem institutu. Po osmih desetletjih in ob nekaterih vmesnih organizacijskih spremembah in preimenovanjih (več gl. Golež Kaučič 2014) je njegov naslednik današnji Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (v nadaljevanju GNI). Etnokoreološko vedo na Slovenskem je utemeljil France Marolt in ob ustanovitvi Folklornega instituta predvidel tudi oddelek za
more » ... tudi oddelek za ljudske plese (Ramovš 1989: 63). Tako se začetki raziskovanja ljudskega plesa na Slovenskem ujemajo z dogajanjem drugod po Evropi (prim. Giurchescu in Trop 1991; Felföldi 1999 ). Inštitutski oddelek za ljudske plese je začel v polnosti delovati šele po drugi svetovni vojni, ko je nezasedeno mesto leta 1945 prevzela Marija Šuštar. Leta 1966 jo je nasledil Mirko Ramovš in ostal na tem delovnem mestu vse do upokojitve leta 2003. Na podlagi njegove bibliografije, analize razprav in gradiva v GNI v tem prispevku analiziram in presojam Ramovšev prispevek etnokoreološkim raziskavam na Slovenskem. Začetki etnokoreološke poti Mirka Ramovša so bili v veliki meri bolj splet okoliščin kakor odločitev. Kot študent slavistike na Univerzi v Ljubljani se je priključil Akademski folklorni skupini France Marolt, sprva kot plesalec, pozneje pa tudi kot pomočnik umetniške vodje in koreografinje Marije Šuštar, ki je takrat vodila skupino. Tesna povezava med delovanjem folklorne skupine, ki je bila leta 1948 ustanovljena kot strokovna skupina inštituta (Kunej 2014), in GNI je pripomogla k temu, da je Ramovševemu prevzemu ETNOKOREOLOŠKE POTI MIRKA RAMOVŠA REBEKA KUNEJ V članku je analizirana raziskovalna dejavnost Mirka Ramovša, ki je v zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja odločilno zaznamoval etnokoreološke raziskave v Sloveniji, saj je bil kot raziskovalec ljudskega plesa med letoma 1966 in 2003 zaposlen v Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Članek ovrednoti njegova raziskovalna prizadevanja, usmeritve in spoznanja in poudari tri področja njegovega delovanja: zbiranje gradiva in ustvarjanje zbirke zapisov ljudskih plesov, preučevanje gradiva in objava študij ter aplikativnost njegovih etnokoreoloških raziskav. Ključne besede: ples, folkloristika, etnokoreologija, Mirko Ramovš, Slovenija This article analyzes the research activity of Mirko Ramovš, who had a decisive impact on ethnochoreology research in Slovenia in the last three decades of the twentieth century as a folkdance researcher employed from 1966 to 2006 at the ZRC SAZU Institute of Ethnomusicology. This article evaluates his research efforts, orientations, and findings, and it emphasizes three areas of his work: collecting material and creating collections of folkdance notations, studying the material and publishing his research, and the application of his ethnochoreology studies.
doi:10.3986/traditio2015440201 fatcat:i5pfsx5tgzho5lurfzhdgcwqyy