Johannine research in Africa, part 1: An analytical survey

Jan G. Van der Watt
2015 In die Skriflig  
This article is the first of two parts that contribute to the history of African biblical research. Africa's theological 'awakening', following the colonial period, includes the discipline of New Testament studies. In this article the contributions of theologians working in Africa on the field of Johannine studies are surveyed and evaluated. In certain areas theologians from Africa performed very well, whilst other areas should receive more attention.Johannese navorsing in Afrika, deel 1: 'n
more » ... rika, deel 1: 'n Analitiese oorsig. Hierdie artikel is die eerste van twee, wat saam 'n bydrae tot die geskiedenis van Bybelnavorsing in Afrika wil lewer. Afrika se teologiese bewuswording wat op die koloniale periode volg, sluit die dissipline van Nuwe-Testamentiese navorsing in. In hierdie artikel word die bydrae van teoloë wat in Afrika werk, ondersoek en ge-evalueer. In sekere areas het die teoloë uit Afrika besonder goed gevaar, maar ander areas behoort meer aandag te geniet.
doi:10.4102/ids.v49i2.1928 fatcat:nrpk2iqvcncnfipdyfi66al4o4