The role of Christian scholars from Armenia in the Arab Caliphate

Daria Meshcheriakova
2015 Cхід  
№ 1 (133) січень 2015 р. 84 ЕКОНОМІКА УДК 930.85 ((54).022 : 395.5) МЕЩЕРЯКОВА ДАР'Я, аспірантка Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України РОЛЬ УЧЕНИХ-ХРИСТИЯН ВІРМЕНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АРАБСЬКОМУ ХАЛІФАТІ У статті автор аналізує місце й роль учених вірменського походження в Арабському халіфаті в період мусульманського завоювання Вірменії з використанням відомостей арабомусульманських історико-біографічних словників. Автор показує, що вірменські лікарі поряд із грецькими й
more » ... грецькими й сирійськими лікарями відіграли значну роль у справі ознайомлення народів арабського халіфату з давньогрецькою медичною літературою. Ключові слова: Вірменія; Арабський халіфат; іслам; християнство; вчені. Постановка проблеми. Біографічні відомості залишаються найбільш масовим джерелом, системне дослідження якого, на наш погляд, дозволяє розкрити сторони духовного й культурного життя країн Халіфату, що не знайшли свого висвітлення в історичній літературі, а також піддати історичному розгляду багато проблем, по яких дослідники обмежилися теоретичним тлумаченням. Вивчення культурної взаємодії Вірменії з іншими країнами Арабського халіфату є важливим питанням тому, що Вірменія була одним із найдавніших центрів світової цивілізації. Ролі й місцю вчених-немусульман в історії Арабського халіфату присвячено багато досліджень, але Закавказзю приділялося мало уваги. Арабське завоювання призвело до істотних змін у духовному та культурному житті регіону, а Вірменія, у свою чергу, внесла свої зміни в життя Халіфату. Останні дослідження й публікації з проблеми. Джерелами необхідних відомостей є твори "Кітаб аль-Фіхріст" (987 р.) Ібн ан-Надіма [2], "Історія мудреців" ("Та'ріх аль-хукама'") Ібн аль-Кіфті (пом. У 646/1248 р.) [12] , "Джерела звісток про розряди лікарів" ("Уйун альахбар фі табакат аль-атібба'") Ібн Абі 'Усайбій'а (пом. У 668/1270 р.) [6], "Велика книга про дати смертей" ("Кітаб аль-вафі бі аль-вафайат") Халіла ас-Сафаді (пом. 764/1363 р.) [3]. Різні сторони взаємодії християнської та мусульманської культур у VIII-IX ст. розглядають А. Л. Дворкін [5], Е. М. Поснов [9] та ін. Серед західних авторів взаємини мусульманської та християнської культур, положення немусульманських релігій досліджували Робсон [13], Трітон [14] та ін. Значення роботи вірменських учених-медиків у середні віки вивчали Г. А. Аванесян [1], Т. С. Сорокіна [10], Н. В. Пігулевська [8]. Цінну інформацію про взаємини Вірменії та Арабського халіфату містить робота вірменського вченого А. Н. Тер-Гевондяна [11]. Серед частин проблеми, які потребують подальшого вивчення, є дослідження інформації, яку дають арабські історико-біографічні словники як найбільш достовірні й змістовні джерела, виокремлення вчених християнського віросповідання вірменського походження, аналіз інформації на достовірність. Надалі важливими завданнями є виокремлення інформації про відносини між представниками різних релігійних груп, ставлення представників влади до вчених-християн, їхнє місце в культурному й політичному житті Халіфату. Ця інформація сприяє розширенню інформативної бази щодо історії Арабського халіфату й Вірменії, пошук ІСТОРІЯ № 1 (133) січень 2015 р. 86 ЕКОНОМІКА Мещерякова Дарья, аспирантка Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины РОЛЬ УЧЕНЫХ-ХРИСТИАН АРМЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В АРАБСКОМ ХАЛИФАТЕ В статье автор анализирует место и роль ученых армянского происхождения в Арабском халифате в период мусульманского завоевания Армении с использованием сведений арабо-мусульманских историкобиографических словарей. Автор показывает, что армянские врачи наряду с греческими и сирийскими сыграли видную роль в деле ознакомления народов арабского халифата с древнегреческой медицинской литературой.
doi:10.21847/1728-9343.2015.1(133).40162 fatcat:u6hj5u5rvffqpjefaqpgnv4qde