Total knee arthroplasty in a patient with severe von Willebrand disease (Perioperative treatment of von Willebrand disease)
Totalna aloartroplastika kolena kod bolesnice sa teškom formom von Willebrandove (fon Vilebrandove) bolesti (Perioperativni tretman kod von Willebrandove bolesti)

Lazar Bralušić, Svetlana Dinić, Andrijana Cvijović
2018 Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy  
Sažetak Uvod: Totalna aloartoplastika kolena spada u najčešće i najopsežnije intervencije u ortopedskoj hirurgiji i udružena je sa mnogim komplikacijama. Von Willebrandova bolest nastaje zbog disfunkcije ili nedostatka vW faktora, a kao posledica se javlja smanjena sposobnost hemostaze na primarnom nivou koagulacije krvi. Dijagnozu i težinu bolesti određujemo vrednostima laboratorijskih analiza fVIII, vWfAc, vWfAg. Shodno ovim vrednostima, terapijska kontrola bolesti se vrši koncetratima
more » ... koncetratima vWf/fVIII, intravenskim putem. Prikaz slučaja: Prikazan je slučaj bolesnice stare 46 godina sa teškim (tip 3) oblikom vW bolesti i HIV infekcijom. Kod nje je planirana elektivna aloartroplastika kolena. Nakon prijema na IOHB, konzilijarni tim je utvrdio tačan plan lečenja i kontrolu stanja osnovnih bolesti kod pacijentkinje. Izvršena je preoperativna kontrola specifičnih laboratorijskih analiza, fVIII, vWfAc, a zatim planska nadoknada vWf/fVIII koncetrata u preoperativnom, intra i postoperativnom periodu. Intervencija je izvedena u uslovima opšte anestezije, sa pažljivom kontrolom perioperativnog krvarenja, antifibrinoliticima i Turnike poveskom. U postoperativnom periodu je izvršena antibiotska profilaksa cefalosporinima, antiretrovirusna terapija, analgetska terapija opioidima i paracetamolom po šemi. Antikoagulantna terapija je sprovedena IPC pumpom (aparatom za stimulaciju periferne cirkulacije). Šestog postoperativnog dana, bolesnica je prevedena na hematološku kliniku KCS radi dalje kontrole osnovne bolesti. Zaključak: Organizovan tim stručnjaka, izrada plana lečenja i sprovođenje istog prevenira nastanak komplikacija ili ih blagovremeno otklanja. Abstract Key words: total knee arthroplasty; Von Willebrand disease; anesthesia
doi:10.5937/sjait1808193b fatcat:mloj56ala5clpkjvjdxdmtq76i