Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Piyasa Değerleri Üzerinde Etkili Olan Finansal Oranlar Üzerinde Bir Araştırma (A Research on the Financial Ratios Affecting Market Price of Venture Capital Invesment Trusts)

Metin Aktaş, Yasin İlgün
2019 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Amaç -Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının piyasa değerleri ile ilişkili olan finansal oranları tahmin etmektir. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye'de faaliyette bulunan 7 girişim sermayesi yatırım ortaklığının 2012-2017 dönemindeki yıllık verileri ile analiz yapılmıştır. Yöntem -Yöntem olarak, panel veri analizi yöntemi, veri olarak ise, bağımlı değişken olarak piyasa fiyatı, bağımsız değişkenler olarak ise, girişim sermayesi yatırımı, menkul kıymet yatırımı,
more » ... ul kıymet yatırımı, nakit, öz sermaye, uzun vadeli borç, fiyat kazanç, hisse başına kar ve piyasa değeri / defter değeri oranları kullanılmıştır. Bulgular -Yapılan panel veri analizi ile; girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının piyasa fiyatı üzerinde, girişim sermayesi yatırımı, öz sermaye, hise başına kar ve piyasa değeri/defter değeri oranlarının pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip oldukları, buna karşın, menkul kıymet yatırımı, nakit, uzun vadeli borç ve fiyat/kazanç oranlarının anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Tartışma -Girişim sermayesi yatırım oranının artması, hisselerin piyasa fiyatını artırmaktadır. Çünkü, girişim sermayesi yatırımlarından yüksek miktarda kar beklentisi olduğundan, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının (GSYO) hisselerine talep artmakta ve piyasa fiyatı yükselmektedir. Öz sermaye oranının artması, piyasa fiyatını artırmaktadır. Çünkü, şirketlerin öz sermaye ağırlıklı finansmana sahip olmaları, finansal ve ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı oldukları anlamına gelmekte ve bu durum hisse senetlerine olan talebi ve dolayısıyla da hisse fiyatını artırmaktadır. Hisse başına kar oranının artması, piyasa fiyatını artırmaktadır. Çünkü, hisse başına kar oranının artması, şirketin karlılığının artması anlamına gelmekte ve bu durum GSYO hisselerine olan talebi ve dolayısıyla da hisse fiyatını artırmaktadır. Piyasa değeri/defter değeri oranının artması, piyasa fiyatını artırmaktadır. Çünkü, piyasa değeri/defter değeri oranının artması, şirketin gelecekteki karlılık beklentisinin yüksek olduğu anlamına gelmekte ve bu durum GSYO hisselerine olan talebi ve dolayısıyla da hisse fiyatını artırmaktadır. Bunun tam tersi de geçerlidir; Düşük veya aşırı fiyatlanmış hisse tespiti de bu yöntemle yapılmaktadır. ARTICLE INFO ABSTRACT Article Classification: Research Article Purpose -The pupose of this study is to forecast financial ratios related with venture capital investment trust's market prices in Turkey. In order to get this purpose, an analysis was performed for the years between 2012-2017, by using yearly data of 7 venture capital investment trusts in Turkey. Design/methodology/approach -Panel Data Analysis are used as methods, market price is used as dependent variable and venture capital investments, security investments, cash, equity, long term debt, price / earning, earnings per share and market value/book value ratios are used as independent variables. Findings -By doing panel data analysis, it is obtained that venture capital investments, equity, earnings per share and market value/book value ratios have positive significant relations with the price of venture capital investment trusts, but security investments, cash, long term debt and price/earning ratios have no significant relation with the price. Discussion -Increasing investment ratio of venture capital investment trusts (VCIT) increases market price of their shares. Because of high profit expectation from investment of VCIT, demand
doi:10.20491/isarder.2019.775 fatcat:a5iku7yp6rcmzdhj7w4oenduni