Energetyka słoneczna jako czynnik rozwoju regionów i gmin w Polsce

Krzysztof Sala
2018 Przedsiębiorczość, Edukacja  
Odnawialne źródła energii (OZE) leżą w gestii zainteresowań wielu naukowców na całym świecie. Przesłankami do prowadzenia badań naukowych nad OZE są: globalny wzrost zapotrzebowania na energię, perspektywa wyczerpania się zapasów tradycyjnych paliw kopalnych. W dalszym ciągu poszukuje się najbardziej ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w energetyce. Pośród wielu rodzajów alternatywnych rodzajów energii, które można praktycznie wykorzystywać, warto zwrócić uwagę na energię słoneczną. Celem
more » ... słoneczną. Celem publikacji było przedstawienie zastosowanie energii słonecznej, szczególnie fotowoltaiki, jako elementu pobudzającego rozwój gospodarczy regionów i gmin w Polsce. W artykule zaprezentowano uwarunkowania i początki rozwoju energetyki słonecznej na świecie. Ukazano zarówno zalety, jak i wady energetyki słonecznej oraz wskazano liderów światowych w wykorzystywaniu energii słońca. Szczególną uwagę poświęcono stosowaniu energetyki słonecznej w Polsce. Opisano warunki i poziom wykorzystywania energii słońca na terenie Polski. Wskazano na konkretne korzyści dla gospodarki wynikające z jej przetwarzania. Publikacja powstała na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, a także literatury zwartej i źródeł internetowych. Metodą badawczą, jaką zastosowano w artykule, była krytyka piśmiennicza literatury obejmującej poruszaną tematykę. Podejście badawcze uwzględniało dane ilościowe i jakościowe dotyczące bazy noclegowej i jej wpływu na gospodarkę regionów. Narzędzie badawcze stanowiła analiza danych zastanych. Tezą, jaką postawiono w publikacji, było założenie, że energetyka słoneczna w istotny sposób wpływa na sytuację gospodarczą regionów. Wyniki badań pozytywnie zweryfikowały postawioną tezę.
doi:10.24917/20833296.14.9 fatcat:ndr376gxpbchza56yrxfrmpgtm