Feminist theories of international relations: Still homeless in the 21st century?

Srdjan Korac
2017 Medjunarodni problemi  
Apstrakt: Rad analizira osnovna obeležja debate koja se na početku 21. veka vodi u okviru feminističkog pristupa proučavanju međunarodnih odnosa i pokušava da odgovori na pitanje da li njegove zagovornice i nastavljaju da ruše tradicionalne norme ove akademske discipline, daju inovativne uvide i osvetljavaju odnose moći skrivene u tzv. teorijama mainstream-a. Rad prikazuje najvažnija istraživačka pitanja i teme, osnovnu argumentaciju i njihovu genezu, te ukazuje na neslaganja i kritičko
more » ... i kritičko propitivanje pojedinih teorijskih stanovišta unutar samog feminističkog ogranka discipline međunarodnih odnosa. Autor zaključuje da, uprkos postojanom povećanju broja objavljenih radova i monografskih studija i jačanja uticaja u razdoblju od 2001. godine do danas, zastupnici feminističkih teorija i dalje vode borbu za svoje "mesto pod suncem" unutar glavnog toka izučavanja međunarodnih odnosa. Epistemološki doprinos feminističkih teorija ovoj akademskoj disciplini najbolje je sagledati u kontekstu disidentske inovativnosti kojom je "omekšan" tradicionalno rigidan okvir teorija mainstream-a proširenjem spiska legitimnih istraživačkih tema i uvođenjem postpozitivističkih metodoloških pristupa i tehnika.
doi:10.2298/medjp1703349k fatcat:yfbfjq7ghvbh3a7ofvgins3pym