Determining the Level of Organizational Culture of Enterprise Using the Survey Method
Визначення рівня організаційної культури підприємства за допомогою методу опитування

T. I. Lepeyko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, K. O. Barkova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
2020 Bìznes Inform  
Лепейко Т. І., Баркова К. О. Визначення рівня організаційної культури підприємства за допомогою методу опитування Метою статті є дослідження питання визначення рівня організаційної культури за допомогою методу опитування. Насамперед було розглянуто й обґрунтовано актуальність даного питання. Це дозволило визначити важливість подальшого дослідження та підтвердити необхідність у даній інформації. Окрім того, було описано попередні дослідження, які надали необхідну базу для предмета вивчення.
more » ... мета вивчення. Розглянуто та детально описано різні методики оцінки організаційної культури, які були запропоновані в різні часи згідно із тогочасними потребами. Дана інформація, однозначно, є дуже цінною для майбутніх досліджень, адже вона ілюструє послідовність дій, якими керувалися в той чи інший час. Наведені методики підходять під різний бюджет і розмір підприємства, проте не позбавлені недоліків, які детально описані. Разом із тим, було наведено існуючу анкету щодо виявлення рівня організаційної культури, яка підходить для невитратного та достатньо швидкого використання, сформовано та детально описано недоліки даного методу. Після цього автори запропонували вдосконалену анкету, яка включає економічно та соціально покращені питання, а також перебудовану систему підрахунку результатів. Зрештою зроблено висновки, що проведена робота має високе практичне значення, адже в умовах нестабільно функціонуючих ринків та розширення середовища, що конкурує, вкрай необхідно контролювати та зберігати упорядкований рівень організаційної культури. Щодо подальших досліджень даного питання, запропоновано розглянути більш детально систему опитування для різних галузей економіки, що дозволить даній методиці набрати популярність і отримати практичне значення в більш розширеному сенсі. Ключові слова: організаційна культура, підприємство, персонал, мотивація, ринок, діагностика, анкетування. Лепейко Тетяна Іванівна -доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8667-509X Researcher ID: http://www.researcherid.com/D-1761-2017 Баркова Катерина Олександрівна -аспірантка кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна) E-mail: katerina.barkova@hneu.net ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8389-0728 УДК 005.73:005.311.11:303.62 JEL: D23; J50; L23 Лепейко Т. И., Баркова Е. А. Определение уровня организационной культуры с помощью метода опроса Целью статьи является исследование вопроса определения уровня организационной культуры с помощью метода опроса. Прежде всего, была рассмотрена и обоснована актуальность данного вопроса. Это позволило определить важность дальнейшего исследования и подтвердить необходимость в данной информации. Кроме того, были описаны предыдущие исследования, которые предоставили необходимую базу для предмета изучения. После этого были рассмотрены и подробно описаны различные методики оценки организационной культуры, которые предлагались в разное время согласно тогдашним потребностям. Данная информация, однозначно, является очень ценной для будущих исследований, ведь она иллюстрирует последовательность действий, которыми руководствовались в то или иное время. Представленные методики подходят под разный бюджет и размер предприятия, однако не лишены недостатков, которые подробно описаны. Вместе с тем, была представлена существующая анкета по выявлению уровня организационной культуры, которая подходит для незатратного и достаточно быстрого использования, сформированы и подробно описаны недостатки данного метода. После этого авторы предложили усовершенствованную анкету, которая включает экономически и социально улучшенные вопросы, а также перестроенную систему подсчета результатов. В результате сделаны выводы о том, что проведенная работа имеет высокое практическое значение, ведь в условиях нестабильно функционирующих рынков и расширения конкурирующей среды крайне необходимо контролировать и сохранять упорядоченный уровень организационной культуры. Что касается дальнейших исследований данного вопроса, было предложено рассмотреть более подробно систему опроса для различных отраслей экономики, что позволит данной методике набрать популярность и получить практическое значение в более расширенном смысле. Ключевые слова: организационная культура, предприятие, персонал, мотивация, рынок, диагностика, анкетирование. Табл.: 3. Библ.: 12. Лепейко Татьяна Ивановна -доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и бизнеса, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (просп. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8667-509X Researcher ID: http://www.researcherid.com/D-1761-2017 Баркова Екатерина Александровна -аспирантка кафедры менеджмента и бизнеса, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (просп.
doi:10.32983/2222-4459-2020-2-473-479 fatcat:jizpbj6lxbfidixri66zzpybrq