Balloon -catheter usage in maxillary sinus surgery: Case report

Bozidar Brkovic, Milan Radulovic
2006 Stomatološki glasnik Srbije  
Uvod: U postoperativnom periodu, posle revizije sluzokože maksilarnog sinusa, potrebno je obezbediti odgovaraju u drenažu i kontrolu mogu eg postoperativnog krvarenja. To se naj eš e se izvodi trakom jodoform gaze koja se izvla i kroz privremeno na injen otvor na sluzokoži forniksa suprotne strane ili kroz trajni otvor u donjem nosnom hodniku. Cilj ovog rada je bio da se prikaže primena balon-katetera radi postoperativne drenaže maksilarnog sinusa i kontrole postoperativnog krvarenja. Prikaz
more » ... rvarenja. Prikaz bolesnika: Ovaj postupak je ura en kod osobe ženskog pola, prethodno le ene hemioterapijom, sa prisutnom anemijom i alergijom na jod. Balon-kateter je plasiran u sinusnu šupljinu kroz arteficijelno u injen otvor u donjem nosnom hodniku, a zatim je primarno zarastanje operativne regije osigurano pojedina nim i madrac šavovima. Postoperativni tok je protekao uredno. Balon-kateter je uklonjen petog postoperativnog dana. Zaklju ak: Zapaženo je da primena balon-katetera zna ajno uti e na kvalitet postoperativnog toka, bez izazivanja postoperativnih komplikacija, i to posebno u rizi noj grupi pacijenata. Klju ne re i: maksilarni sinus, balon-kateter, pacijenti rizika
doi:10.2298/sgs0601065b fatcat:pc3djhtonjew5ilwjigvz6nyd4