Directed shift of vaginal microbiota induced by vaginal application of sucrose gel in rhesus macaques

Kai-tao Hu, Jin-xin Zheng, Zhi-jian Yu, Zhong Chen, Hang Cheng, Wei-guang Pan, Wei-zhi Yang, Hong-yan Wang, Qi-wen Deng, Zhong-ming Zeng
2015 International Journal of Infectious Diseases  
doi:10.1016/j.ijid.2014.12.040 pmid:25546169 fatcat:q2riesal7jcotltkgr5vvkjzi4