Demographic Conversion Factors in the Assessments of Urban Population in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 16th Century
Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku

Piotr Guzowski, Radosław Poniat
2015 Przeszłość Demograficzna Polski  
Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku * Celem artykułu jest prezentacja metod szacowania liczby ludności miast Królestwa Polskiego w drugiej połowie XVI wieku. Ponieważ historycy zajmujący się tą epoką nie dysponują materiałami o charakterze spisów ludności, tak dobrze znanymi badaczom stuleci późniejszych, kalkulacje populacji miejskich muszą być przeprowadzone na podstawie źródeł pośrednich. Choć ich wykorzystanie pozwala
more » ... zystanie pozwala jedynie na szacunki obarczone dużym marginesem błędu, kalkulacje takie mogą mimo wszystko okazać się przydatne i pozwolić na określenie rzędu wielkości opisującego zaludnienie ośrodków miejskich 1 . Prezentacja nowych propozycji nie może jednak odbywać się bez odwołania do wcześniejszych dokonań historiografii.  Przygotowanie publikacji finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015-2020, projekt: Atlas historyczny Polski XVI wieku -dopełnienie serii.
doi:10.18276/pdp.2015.2.37-04 fatcat:z4lljron6rekpgkmv24pn3ykdy