НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ПРАВА НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ЕНЕРГЕТИЦИ И УСАГЛАШАВАЊЕ СА КОМУНИТАРНИМ ПРАВОМ

Весна Б. Аћић
2012 Сварог  
Позитивним законодавством Републике Српске гарантује сеправо на здраву животну средину и уводе се европски стандарди на пољу заштитеживотне средине, посебно у области енергетике. Ово је нарочито значајно збогчињенице да енергија представља основ индустријског и технолошког развоја,али и због околности да енергетски сектор употребом фосилних горива повећаваризик загађења животне средине и угрожава право на здраву животну средину,као једно од основних људских права.Правна заштита животне средине
more » ... та животне средине и афирмисање права на здравуживотну средину на међународном плану има за циљ заштиту и очувањеквалитета свих компоненти животне средине. Због присуства великог бројазагађивача проблем загађења поприма глобалне размјере, усљед чега је, помногима, угрожен опстанак планете и човјека на Земљи уопште.У процесу стабилизације и придруживања Европској унији све земље утранзицији, па тако и Босна и Херцеговина, суочавају се са обавезом тзв.хармонизације домаћег законодавства са правом Европске уније, што представљаједан од услова за будућу сарадњу. Заштита животне средине и енергетски сектору Босни и Херцеговини у надлежности су ентитета, те је тако на ентитетима иобавеза усаглашавања законодавства у поменутим областима: области животнесредине, енергетике и енергетске ефикасности. Тај процес у Републици Српскојтраје и примјетан је интензиван рад на даљем усаглашавању националнелегислативе са легислативом Европске уније.
doi:10.7251/svr1204183a fatcat:55434w3w7zasnocvw74zolux5i