Παράγοντες που επηρεάζουν τον αυτοπροσδιορισμό μαθητών δημοτικού με ήπια νοητική ανεπάρκεια

Ιωάννα Γεωργίου Καλτσά
2017
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει τη σχέση των απόψεων και των γνώσεων των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον αυτοπροσδιορισμό παιδιών με ήπια νοητική ανεπάρκεια με τη διδασκαλία τους σε αυτά. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τον αυτοπροσδιορισμό παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες και πιο συγκεκριμένα με ήπια νοητική ανεπάρκεια, παιδιών που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
more » ... ι στο μοντέλο προσχεδιασμένης συμπεριφοράς. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 100 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 63 γενικής και 37 ειδικής εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο από την ερευνήτρια για τις ανάγκες της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορούσε τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τον αυτοπροσδιορισμό παιδιών με ήπια νοητική ανεπάρκεια και ο δεύτερος τις απόψεις τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, τόσο γενικής όσο και ειδικής εκπαίδευσης, θεωρεί σημαντική τη διδασκαλία του αυτοπροσδιορισμού, λίγοι είναι αυτοί που τον εφαρμόζουν στη μαθησιακή διαδικασία. Οι ίδιοι θεωρούν σημαντικούς παράγοντες που παρεμποδίζουν τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών τους με αναπτυξιακές δυσκολίες τη σημασία που δίνει η οικογένεια στην εκπαίδευση αυτοπροσδιορισμού, την έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων των παιδιών, την ελλιπή πληροφόρηση και εκπαίδευση των ίδιων σε προγράμματα παρέμβασης και την αδυναμία σύνδεσης των προγραμμάτων παρέμβασης με τα αναλυτικά προγράμματα
doi:10.26262/heal.auth.ir.292827 fatcat:4pgcblmq7nbyfdkvjus3tnsgse