Catalytic effect of (H2O)n (n = 1–3) on the HO2 + NH2 → NH3 + 3O2 reaction under tropospheric conditions

Tianlei Zhang, Kai Wang, Zhangyu Qiao, Yongqi Zhang, Lin Geng, Rui Wang, Zhiyin Wang, Caibin Zhao, Linxia Jin
2018 RSC Advances  
The catalytic effect of (H2O)n (n = 1−3) on the HO2 + NH2 → NH3 + 3O2 is mainly taken from the contribution of a single water vapor.
doi:10.1039/c8ra06549g fatcat:524mrl7q3fhx7atubzdcrc2di4