ANKARA PASTANELERİNDE SATILAN YAŞ PASTALARıN BAKTERİYOLOJİK NİTELİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTffiMALAR

öZER iLHAN ; Özalp
1968 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Lüks bir gıda maddesi sayılan yaş pastaları yiyenlerde mide ve barsak hozukluklarıyla seyreden zehirlenmelerin meydana geldiğini zaman zaman duyarız veya aynı durumlarla karşılaşırız. Bu tip pastaların imalinde unlu maddeler yanında yumurta, süt, krema ve kaymak gibi hayvansal ürünlerin kullanılması bizi bu konu üzerine eğilmeğe sevketmiştir. Bu maksatla, yaş pastaların bakteriyolojik nitelikleri üzerinde bir durum tespiti çalışması yapmak ihtiyacını duyduk. Payzın ve AkyaY(4) pasta imalinde
more » ... ) pasta imalinde krema, tereyağı ve çiğ yumurta sarısı kullanıldığını, bu sebepten bakteri üremesine elverişli olduğunu, pastaların fareler tarafından bulaştırılabilcceğini, Salmonella enteriditis ve Stafilokoklardan mütevellit zehirlenmeler husule gelebileceğini bildirmişlerdir. Bu araştırıcılar kontrol ettikleri 69 pasta numunesinden 45'inde (% 68) yüksek sayıda Coli bakterileri tespit etmişlerdir. Aygün (3) pasta imalinde kullanılan yumurtaların Salmoneıla'lı olmaları halinde gıda zehirlenmelerine sebep olabileceğine dikkati çekmektedir.
doi:10.1501/vetfak_0000000389 fatcat:z7sk376ndnaxxgztxjokti7phi