Іонообмінні плівкові матеріали на основі олігоепіхлоргідринового епоксиду і піперазину

Konstantyn E. Varlan, Svetlana A. Plotichkina, Aleksandra L. Kuzmenko
2014 Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo Unìversitetu: Serìâ Hìmìâ  
A b s t r a c t The film materials with ion-exchanged properties on the basis of the polymer, obtained by condensation of oligoepichlorohydrined epoxide and piperazine with the subsequent chemical modification have been synthesized. Compounds which have different thermodynamic affinity with the polymer and each other have been used as modifiers. It has been shown that the possibility of overcoming the lack of compatibility of the components by selection of the order of their combination. The
more » ... combination. The result of the combination can be predicted by the Hildebrand parameter values of the ingredients, intermediate products and prepolymers based on them. The properties of synthesized materials can be adjusted by selection of combinations of chemical modifiers: toluilenediisocyanate, epoxyed soybean oil and tetraethoxysilane. А н о т а ц і я Синтезовано плівкові матеріали з іонообмінними властивостями на основі полімеру, який отримано конденсацією олігоепіхлоргідринового епоксиду і піперазину з подальшою хімічною модифікацією. Як модифікатори використано сполуки, що мають різну термодинамічну спорідненість із полімером і одна з одною. Показано можливість подолання недостатньої сумісності компонентів шляхом вибору порядку їх суміщення. Доведено, що результат суміщення можна прогнозувати за значеннями параметрів Гільдебранда інгредієнтів, проміжних продуктів і преполімерів на їх основі. Установлено, що властивості синтезованих матеріалів можна регулювати підбором сполучень хімічних модифікаторів: толуїлендіізоціанату, епоксидованої соєвої олії і тетраетоксисилану. Ключові слова: іонообмінний плівковий матеріал, eпоксид, піперазин, параметр Гільдебранда, модифікація. А н н о т а ц и я Синтезированы плёночные материалы с ионообменными свойствами на основе полимера, полученного конденсацией олигоэпихлоргидринового эпоксида и пиперазина с последующей химической модификацией. В качестве модификаторов использованы соединения, которые имеют различное термодинамическое сродство с полимером и друг с другом. Показана возможность преодоления недостаточной совместимости компонентов путём выбора порядка их совмещения. Доказано, что результат совмещения можно прогнозировать по значениям параметров Гильдебранда ингредиентов, промежуточных продуктов и преполимеров на их основе. Установлено, что свойства синтезированных материалов можно регулировать подбором сочетаний химических модификаторов: толуилендиизоцианата, эпоксидированного соевого масла и тетраэтоксисилана. Ключевые слова: ионообменный плёночный материал, эпоксид, пиперазин, параметр Гильдебранда, модификация.
doi:10.15421/081413 fatcat:jmuery66azgm5fixcqodjool4a