Assessment of heavy metals in the sewage sludge from the Przemyśl WWTP in the aspect of its use in agriculture
Ocena zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych z miejskiej oczyszczalni w Przemyślu w aspekcie wykorzystania ich w rolnictwie

Ewa Ilba, Adam Masłoń, Janusz A. Tomaszek, Ałła Kutwicka
2014 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich (miedź, ołów, nikiel, cynk, chrom, kadm) w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Przemyślu. Analiza otrzymanych wyników została przeprowadzona pod kątem możliwości wykorzystania osadów ściekowych do celów rolniczych. Stężenia poszczególnych metali porównano z maksymalnymi wartościami dopuszczanymi przez obowiązujące przepisy oraz z wynikami analiz osadów ściekowych pochodzących z innych oczyszczalni ścieków. Wykazano, że osady
more » ... Wykazano, że osady ściekowe otrzymywane w oczyszczalni w Przemyślu nie przekraczają w żadnym przypadku dopuszczalnych stężeń metali ciężkich określonych dla osadów ściekowych wykorzystywanych w celach rolniczych. Zawartość metali w suchej masie osadów ściekowych z przemyskiej oczyszczalni charakteryzowała się niższymi wartościami niż w podobnych obiektach z terenu kraju, jak i w porównaniu z średnimi dla województwa podkarpackiego. Nie odnotowano sezonowej zmienności poziomu poszczególnych metali ciężkich. Średnia roczna zawartość metali ciężkich w rozpatrywanym okresie utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Ponieważ prezentowane, całkowite stężenia metali ciężkich informują jedynie o stopniu zanieczyszczenia środowiska, do pełnej oceny ich oddziaływania na gleby (mobilności, biodostępności i ekotoksyczności) zaproponowano analizę specjacyjną i frakcjonowanie. W następstwie interpretacji wyników przeprowadzonej oceny wskazano kierunki przyszłych badań, które powinny objąć ocenę poziomu stężeń metali ciężkich w kanalizacji
doi:10.7862/rb.2014.4 fatcat:ukxui2prwzchrbpbkyw35db43u