Radiobiologia: podstawowe modele matematyczne opisujące przeżywalność komórek

Wiktoria M. Suchorska
2018 Letters in Oncology Science  
Streszczenie Krzywa przeżywalności komórek opisuje zależność pomiędzy dawką promieniowania jonizującego a liczbą komórek, które przeżyły. W przypadku nowotworów, które mają być wyeliminowane z organizmu konieczne jest zabicie komórek w rozumieniu definicji radiobiologicznej, tj. pozbawienie ich zdolności proliferacji, która odpowiada za rozprzestrzenianie się i wzrost agresywności. jakościowy opis krzywych przeżywalności komórek po działaniu promieniowania jonizującego jest stosunkowo prosty,
more » ... tosunkowo prosty, jednak wyjaśnienie odpowiedzi biologicznej w kontekście zjawisk biofizycznych wymaga wprowadzenia modeli teoretycznych, które nie zawsze idealnie odzwierciedlają dane eksperymentalne. Celem niniejszej pracy jest opisanie najczęściej stosowanych modeli matematycznych opisujących kształt krzywej przeżywalności komórek ssaczych. Abstract The cell survival curve describes the relationship between the dose of ionizing radiation and the number of surviving cells. In tumour the cells should be eliminated within the meaning of the radiobiological definition: by deprivation of their ability to proliferate, which is responsible for the spread and increase of aggressiveness. Qualitative description of cell survival curves after ionizing radiation is relatively simple, but the explanation of the biological response in the context of biophysical phenomena requires the introduction of theoretical models that do not always perfectly reflect the experimental data. The main aim of this article is to explain the most commonly used mathematical models describing the shape of the survival curve of mammalian cells. Słowa kluczowe: krzywa przeżywalności komórek, model liniowo-kwadratowy
doi:10.21641/los.15.2.64 fatcat:kzaskgxlmjd2phfderj522f2ui