Budowa i zastosowanie platformy wielosensorowej w badaniu wybranych parametrów środowiska

Paweł Czapski, Mariusz Kacprzak, Tomasz Korniluk, Jan Kotlarz, Katarzyna Kubiak, Anna Mazur, Karol Mrowiec, Tomasz Oszako, Janusz Pieniążek, Agnieszka Pośpieszczyk, Miłosz Tkaczyk, Konrad Wodziński (+1 others)
2014 Transactions of the Institute of Aviation  
Streszczenie Publikacja stanowi przegląd metod zdalnego badania i detekcji obiektów, od etapu planowania misji fotolotniczej poprzez realizacje nalotu, sprawdzenie jakości wykonanych zdjęć do uzyskania teledetekcyjnych wskaźników roślinności i ich analizy. W niniejszej pracy opisano budowę platformy wielosensorowej zbudowanej na potrzeby projektu HESOFF. Przedstawiono potencjalne obszary zastosowania technik wielospektralnych oraz opisano metodykę zdalnego badania wybranych parametrów
more » ... . W publikacji przestawiono główne założenia i wstępne wyniki projektu HESOFF oraz zaprezentowano koncepcje Systemu Informacji Przestrzennej stworzonego dla trzech obszarów badawczych. Słowa kluczowe: GIS, kamera wielospektralna, lot fotogrametryczny, wskaźniki roślinności, NDVI, stan drzew, biomasa roślinna. WProWadzeNIe W Pracowni Przetwarzania danych Instytutu lotnictwa prowadzone są interdyscyplinarne prace badawcze łączące wiedzę z dziedzin takich jak: elektronika, informatyka, telekomunikacja, analiza obrazu oraz teledetekcja. znaczna część prowadzonych działań związana jest z akwizycją i przetwarzaniem danych rastrowych. rozwój techniki, a w szczególności znaczne zwiększenie mocy obliczeniowych jednostek komputerowych i rewolucja cyfrowa w obszarze fotografii (zastąpienie błony fotograficznej detektorami cyfrowymi) wpłynęły na rozwój dziedziny nauki zwanej teledetekcją. Jest to badanie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych różnych obiektów bez bezpośredniego kontaktu z przedmiotem badanym. Początkowo teledetekcja opierała się głównie na widzialnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego (zakresy: czerwony, zielony i niebieski), obecnie powszechne jest stosowanie kilku, kilkunastu, a nawet kilkuset kanałów spektralnych z zakresu: 0,4-12,5 [μm]. Na rysunku (rys. 1) przedstawione zostało widmo promieniowania elektromagnetycznego Materiałem źródłowym w pracach teledetekcyjnych są najczęściej zdjęcia lotnicze i satelitarne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie wzrosło wykorzystanie zdalnie sterowanych statków powietrznych,
doi:10.5604/05096669.1107165 fatcat:ldgmj5r7mrfbtbknzf7ryrfena