NADİR BİR OLGU ;VOKAL KORD ALTINDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONU

SALİM EKİCİ, FUAT BAŞTÜRK, SELMAN SARICA, Mehmet Ali Karsavul, ABDULLAH ARSLAN, NURCAN ŞEYMA DEMİR, HASAN SAKALLI, MEHMET YAŞAR ÖZKARS
2018 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Yabancı cisim aspirasyonları çocukluk çağının önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Kliniklere başvuruda en sık neden aspirasyon öyküsü ve öksürüktür. Hastaların fizik muayenesinde her iki akciğer arasındaki havalanma farkı, yabancı cisim aspirasyonu tanısında önemli bir bulgudur. Tanı yaklaşımında kullanılan konvansiyonel akciğer grafisi normal olmasına rağmen klinik şüphe ve öykü bizi tanıdan uzaklaştırmamalıdır. Konvansiyonel akciğer grafisi genellikle % 30 oranda bulgu vermektedir.
more » ... vermektedir. Varolan klinik şüphe ve öykü bizi bronkoskopiye yönlendirmelidir. Bizim olgumuzda 8 aydır devam eden ateş, ses kısıklığı ve hırıltılı solunum şikayetleri olan; akciğer grafisinde bulgu saptanmayan fakat bronkoskopide yabancı cisim saptanan 18 aylık kız hasta sunulmuştur. Abstract Foreign body aspiration is one of the common morbidity and mortality reason in childhood. The most frequent cause of admission to clinics is aspiration history and cough. On the physical examination of the patients, the difference in ventilation between the two lungs is an important finding in foreign body aspiration. While prognosis the foreign body aspirations, clinical suspicion and story should not remove us from the diagnosis although lung X-ray graphy is normal. Lung X-ray graphy evidence rate is usually 30% of cases. Existing clinical suspicion and history should direct us to bronchoscopy. We presented a 18 month old girl patient who has complaints of fever, voice annoyance and spasmodic breathing. her lung X-ray was normally but foreign body detected in bronchoscope. 56-58 56-58 GİRİŞ Yabancı cisim aspirasyonları (YCA) çocukluk çağının önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir (1, 2). Kliniklere başvuru için ana sebep aspirasyon öyküsüdür. Hastaların fizik muayenesi sırasında her iki akciğer arasındaki havalanma farkı YCA tanısında önemli bir bulgudur. Yabancı cisim aspirasyonları erken dönemde trakeal rüptür, bronkospazm, kanama ve geç dönemde atelektazi, pnomotoraks ve arrestle sonuçlanabilecek komplikasyonlara yol açabilir (3, 4). Konvansiyonel akciğer grafisi görüntüsü YCA hastalarında çoğunlukla pozitif bulgu vermekle birlikte %30 hastada normal olabilir. Radyoopak cisimlerde bilgisayarlı tomografi (BT) işe yaramakla birlikte diğer cisimlerde genellikle yardımcı olmamaktadır (5-7). Bronkoskopi YCA tanısında ve tedavisinde kullanılan en iyi yöntemdir (8). OLGU SUNUMU Olgumuzda 18 aylık kız hasta sunulmuştur. Acil polikliniğimize ateş, ses kısıklığı ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran hastanın alınan anamnezinde 8 aydır devam eden sürekli hırıltı şikayeti olduğu öğrenildi. Sekiz ay önce şikayetleri ilk başladığında yabancı cisim araştırılmış ancak normal olduğu sonucuna varılmış. Şikayetleri düzelmeyen hastaya, şikayetlerinin başlangıcından 3 ay sonra bronkoskopi yapılmış ve normal olduğu söylenmiş. Ancak hırıltı ve ses kısıklığı şikayeti sürekli devam eden hastaya astım tedavisi başlanmış. Tedaviyi düzenli uygulayan hastanın şikayetlerinde gerileme olmamış. Hastamızın acil poliklinikte yapılan muayenesinde inspiratuar stridoru ve akciğere hava giriş çıkışında azalma olduğu tespit edildi. Kalp tepe atımı 156/dakika ritmik olarak bulundu. Dakika solunum sayısı 42 idi. Astım atak tedavisi uygulandı. AC PA görüntüsü normal olarak değerlendirildi (Resim 1). Hastamızın bakılan kan tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Yeterince rahatlama olmayan hasta çocuk cerrahisi ve kulak burun boğaz hastalıklarına konsülte edildi. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının fleksibl laringoskop ile muayenesinde; vokal kordlar, arytenoidler ve larenks ödemli; sağ vokal kord hareketi kısıtlı, vokal kordlar arası mesafe minimal izlendi (Resim 2). Anti ödem tedavisi verilmesi planlanan hastaya, tedaviye rağmen yeterince rahatlaması olmazsa trakeostomi açılabileceği bildirildi. Antiödem tedavisi olarak dexametazon verilen hastanın kliniğinde hafif
doi:10.17517/ksutfd.378564 fatcat:rfdfjvl5brh3ldsr5odi26rgkq