Determination of Competitive Advantages of a University in the Context of Globalization
Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах глобалізації

О. M. Bondarenko, Odesa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov, D. O. Mararenko, D. Y. Kobzar, Odesa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov, Odesa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov
2019 Bìznes Inform  
ЕКОНОМІКА оСВіта і наука www.business-inform.net УДК 378.014.61:005.963 JEL: А22; F29 вИЗНАчЕННя кОНкуРЕНТНИх пЕРЕвАг ЗвО в уМОвАх глОбАлІЗАцІї © 2019 БОНДАРЕНКО О. М., МАРАРЕНКО Д. О., КОБЗАР Д. ю. УДК 378.014.61:005.963 JEL: А22; F29 Бондаренко О. М., Мараренко Д. О., Кобзар Д. Ю. Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах глобалізації Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів формування системи конкурентних переваг закладів вищої освіти (ЗВО) в умовах глобалізації
more » ... умовах глобалізації на основі міжнародних і національних рейтингів. Предметом дослідження є порівняння конкурентних переваг світових та українських ЗВО на основі міжнародних і національних рейтингів. Об'єкт дослідження -процес підвищення конкурентоздатності Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова в сучасних умовах на основі міжнародних і національних рейтингів. Глобалізація економіки призвела до глобалізації конкуренції. Одним з показників конкурентоздатності ЗВО є його позиція в міжнародних і національних рейтингах. Рейтинг для ЗВО -це можливість стати більш впізнаваним, покращити власну репутацію. Потрапляючи в національний, а тим більше світовий рейтинг на провідні місця, ЗВО підвищує свою привабливість не тільки для абітурієнтів, але і для роботодавців, інвесторів і держави. Проте у сучасних рейтингів є слабкі місця, і дуже важливо уникнути перетворення рейтингів на самоціль. Ключові слова: заклад вищої освіти, конкурентні переваги, рейтинг ЗВО, міжнародний рейтинг ЗВО.
doi:10.32983/2222-4459-2019-5-86-91 fatcat:7kgspldh3vaargm4b7mexx7pwm